1) इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया विशेष अंतिम फेरी ७ (केद्रीय प्रवेशाच्या CAP जागांसाठी). 2)इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया FYJC Admission Schedule for Special Round-6 3)इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झालेली आहे त्याबाबत. 4) परिपत्रक ,१५ जिल्हा कोषागार कार्यालयांसाठी e-PPO,e-CPO,e-GPO प्रणाली कार्यान्यित करणेत आलेली आहे त्याबाबत . 5) इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया FYJC Admission Schedule for Special Round-5 for Supplementary Candidates. 6)इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया Special Round 4 - Last CAP Round.

प्रशासकीय मान्यता आदेश/२०२२-२३ अधीक्षक वेतन व भ.निं.न पथक पुणे माध्यमिक शहर / ग्रामिण विभाग सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षातील थकीत वेतन मंजूर झालेल्या याद्या खालील प्रमाणे.
  • प्रशासकीय मान्यता आदेश/२०२२-२३ अधीक्षक वेतन व भ.निं.न पथक पुणे माध्यमिक शहर / ग्रामिण विभाग सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षातील थकीत वेतन मंजूर झालेल्या याद्या खालील प्रमाणे.
  •