1) इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया विशेष अंतिम फेरी ७ (केद्रीय प्रवेशाच्या CAP जागांसाठी). 2)इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया FYJC Admission Schedule for Special Round-6 3)इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झालेली आहे त्याबाबत. 4) परिपत्रक ,१५ जिल्हा कोषागार कार्यालयांसाठी e-PPO,e-CPO,e-GPO प्रणाली कार्यान्यित करणेत आलेली आहे त्याबाबत . 5) इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया FYJC Admission Schedule for Special Round-5 for Supplementary Candidates. 6)इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया Special Round 4 - Last CAP Round.


परिपत्रके

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती..... >
दिनांक विषय संबंधित जी आर
10/10/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया विशेष अंतिम फेरी ७ (केद्रीय प्रवेशाच्या CAP जागांसाठी)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
26/09/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया FYJC Admission Schedule for Special Round-6

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
16/09/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झालेली आहे त्याबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
14/09/2023 परिपत्रक ,१५ जिल्हा कोषागार कार्यालयांसाठी e-PPO,e-CPO,e-GPO प्रणाली कार्यान्यित करणेत आलेली आहे त्याबाबत .

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
08/09/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया FYJC Admission Schedule for Special Round-5 for Supplementary Candidates.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
13/08/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया Special Round 4 - Last CAP Round.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
06/08/2023 FYJC Admission Schedule for Special Round-3

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
01/08/2023 FYJC Special Round 2 is going to start from Tomorrow 1 St August 2023 the tentative schedulewill be as follows...

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
28/07/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया विशेष फेरी -१ प्रवेशासाठी ३१/०७/२०२३ पर्यंत मुदत वाढ देणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
15/07/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया,CAP प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक विषेश फेरी -१

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
15/07/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया द्विलक्षी विषय प्रवेशाचे वेळापत्रकात ( विषशे प्रवेश फेरी -१ सोबत द्विलक्षी प्रवेश फेरी-१)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
05/07/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया,CAP प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक ( नियमित फेरी -३ )

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
05/07/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया, नॉन क्रमी लेअर प्रमाणपत्रा बाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
17/06/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया, इ.१० वी श्रेणी / गुणपत्रके, गुणवत्ता यादी, ATKT प्रवेश, दिव्यांग विद्यार्थी प्रवेश,Transfer of Credits, इत्यादी बाबी विचारात घेऊन विद्यार्थ्यांचे अर्ज Verify करणे व प्रवेश कार्यवाही बाबत मार्गदर्शक सूचना.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
17/06/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया (इन-हाऊस कोटा,व्यवस्थापन कोटा,अल्पसंख्याक कॊटा) कोटांतर्गत राखीव जागांवरील प्रवेशाबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
14/06/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया नियमित फेरी-१ प्रवेशफेरीचे वेळापत्रकात अंशतः बदल करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
14/06/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया नियमित फेरी-१ प्रवेशफेरीचे वेळापत्रकात अंशतः बदल करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
09/06/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया इयत्ता ११ वी राज्यस्तर प्रवेश नियंत्रण समितीची बैठक आयोजीत करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
08/06/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया इयत्ता ११ वी १२ वी प्रवेश प्रक्रियेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
04/06/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया CAP ADMISSION PROCESS SCHEDULE (CAP SEATS ROUND 1)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
04/06/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रिया QUOTA ADMISSION SCHEDULE (QUOTA SEATS ROUND ZERO & 1 ).

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
03/06/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रियासाठी उद्‍बोधन वर्ग आयोजित लिंकला क्लिक करा.०३.०६.२०२३ वेळ ३.४५ वाजता कनेक्ट् होणे.( https://youtube.com/live/qRifnwK3tHg?feature=share).

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
02/06/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रियासाठी उद्‍बोधन वर्ग आयोजित करणेबाबत ०३.०६.२०२३ वेळ ३.४५ वाजता. वरील लिंकला क्लिक करा.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
29/05/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ MINORITY COMMUNITY STUDENT'S SELF DECLARATION For Admission under Minority Quota.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
29/05/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ (To be submitted by junior colleges for registration on 11th admission portal)College Self-Declaration.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
29/05/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ प्रवेश प्रक्रियासाठी आवश्यक कागदपत्रे अर्ज भरतेवेळी सादर करू न शकल्यास विद्यार्थ्याने द्यावयाचे हमीपत्र.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
24/05/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४, संदर्भात कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या रजिस्ट्रेशन व व्हेरिफिकेशन शिबिरासाठी उपस्थित राहणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
23/05/2023 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४,साठी You Tub Link Admission Steps Brief 2023

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
18/05/2023 महाराष्ट्र शैक्षणिक संश्था (शुल्क विनियमन ) अधिनियम २०११ महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन (GR)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
18/05/2023 उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन (इ.११ वी व १२ वी) साठी असलेले प्रमाणित दर.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
17/05/2023 11th Admission 2023-24 Schedule tentative / इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४,साठी पूर्वतयारी सुरू करणेबाबत , प्रवेश प्रक्रियेचे संभाव्य टप्पे.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/05/2023 निवृत्ती वेतन प्रकरणात दाखल होणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सुचना.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/05/2023 वरिष्ठ वेतनश्रेणी पडताळणी बाबत कॅम्प.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
18/04/2023 अहमदनगर शालार्थ प्रस्ताव अमान्य यादी.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
06/04/2023 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत.शक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद , पुणे

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
29/03/2023 वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी ची प्राप्त देयक तपासून मिळणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
29/03/2023 वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी ची प्राप्त देयक तपासून मिळणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
21/03/2023 वैद्यकिय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी विभागीय स्तरावर तपासणी करणेकामी करण्यात आलेल्या समितीस मंजूरीच्या दृष्टीने प्राप्त झालेल्या देयकांचा तपशिल.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
21/03/2023 वैद्यकिय खर्चाच्या प्रतिपूर्ती मान्यतेसाठी विभागीय स्तर समिती आढावा बैठक आयोजित केलेबाबत दि.२०.०३.२०२३ वेळ ३ वाजता.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
10/03/2023 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत.शक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद , सोलापूर.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
10/03/2023 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत.शक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद , सोलापूर.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
10/03/2023 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत.शक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद , सोलापूर.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
10/03/2023 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत.शक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद , सोलापूर.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
10/03/2023 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत.शक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद , सोलापूर.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
10/03/2023 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत.शक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद , सोलापूर.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
10/03/2023 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत.शक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद , सोलापूर.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
10/03/2023 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत.शक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद , सोलापूर.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
10/03/2023 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत.शक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद , सोलापूर.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
10/03/2023 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालयाशी पत्रव्यवहार.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
28/02/2023 पुणे जिल्हा शालार्थ अमान्य प्रस्ताव

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
28/02/2023 पुणे जिल्हा शालार्थ अमान्य प्रस्ताव

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
28/02/2023 पुणे जिल्हा शालार्थ आदेश

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
28/02/2023 शालार्थ आदेश.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
14/02/2023 प्रशासकीय मान्यता आदेश/२०२२-२३ अधीक्षक वेतन व भ.निं.न पथक पुणे माध्यमिक शहर / ग्रामिण विभाग सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षातील थकीत वेतन मंजूर झालेल्या याद्या

शेजारी दिलेल्या TAB वर क्लिक करून बघा ही विनंती.

 
25/01/2023 पुणे विभागातील उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटने सोबत सहविचार सभा दि. ०४/०१/२०२३ चा इतिवृत्तांत.>

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
23/01/2023 "मंडणगड पॅटर्न" अंतर्गत ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी प्रस्ताव सादर करणे बाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
17/01/2023 दि.२५/०१/२०२३ रोजी राष्ट्रीय मतदार दिवस साजरा करणे बाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
16/01/2023 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शक्षकेतर कर्मचार्‍य़ाचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (सोलापूर माध्यमिक)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
16/01/2023 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शक्षकेतर कर्मचार्‍य़ाचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (सोलापूर माध्यमिक)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
16/01/2023 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शक्षकेतर कर्मचार्‍य़ाचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (सोलापूर माध्यमिक)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
16/01/2023 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शक्षकेतर कर्मचार्‍य़ाचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (सोलापूर माध्यमिक)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
16/01/2023 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शक्षकेतर कर्मचार्‍य़ाचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (सोलापूर माध्यमिक)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/01/2023 वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी वेतननिश्चिती पडताळणी शिबिर (कॅम्प) आयोजनाबाबत.... (३१.०१.२०२३)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/01/2023 वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी वेतननिश्चिती पडताळणी शिबिर (कॅम्प) आयोजनाबाबत.... (२४.०१.२०२३)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
28/12/2022 पुणे जिल्ह्यातील उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेसोबत सहविचार सभा आयोजित करणेबाबत.(०४.०१.२०२३)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
17/12/2022 सोलापूर जिल्हा ( माध्यमिक विभाग ) अमान्य शालार्थ प्रकरणे.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
09/12/2022 Maharashtra Young leaders Aspirational development Program(MYLAP) अंतर्गत HCL- Tech Bee उपक्रमाबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
05/12/2022 वैद्यकिय खर्चाची प्रतिपुर्ती करण्यासाठी ची देयक तपासून मिळणेबाब..

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
28/11/2022 कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सहलीस परवानगी देणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
28/11/2022 शालेय विद्यार्थ्यांच्या सहलीबाबत घ्यावयाची दक्षता व त्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक नियमावली. GR

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/11/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३विशेष फेरी /दैनंदिन गुणवत्ता अखेरची प्रवेश फेरी ( Daily Merit Closure Round)DMR बाबतची माहत्वाची सूचना / Closer Final Round ( Important Notice)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
10/11/2022 वरिष्ठ वेतनश्रेणी वेतन पडताळणी शिबिर (कॅम्प) आयोजानाबाबत दिनांक ११.११.२०२२.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
08/11/2022 सातव्या वेतन आयोगानुसार दि. १ जानेवारी २०१६ ते दि. ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांना सुधारित अंशराशीकरणाचा लाभ देण्यास मुदतवाढ देणेबाबत. ( शासन निर्णय GR).

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
17/10/2022 फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणार्यात उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेची नियमित विद्यार्थ्यांची आवेदन पत्रे ऑनलाईन सादर करण्याच्या तारखांना मुदतवाढ देणे व चलन Download करून बॅंकेत शुल्क बरण्याच्या व प्रि-लिस्ट, विद्यार्थी यादी जमा करणेच्या तारखांबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
16/10/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३विशेष फेरी /दैनंदिन गुणवत्ता समारोपाची फेरी ( Daily Merit Closure Round)DMR बाबतची माहत्वाची सूचना / Closer Round ( Important Notice 16.10.2022 )

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
12/10/2022 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी /मार्च २०२३ करीता खाजगी फॉर्म नं. १७ नाव नोंदणी अर्ज स्विकृतीबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
12/10/2022 विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सहली आयोजनाबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
06/10/2022 शिक्षण उपसंचालक पुणे विभाग पुणे अंतर्गत कनिष्ठ महाविद्यालयातील सेवानिवृत्त शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांभचे सेवानिवृत्ती प्रकरणे मा.महालेखापाल कार्यालय मुंबई यांच्याकडे सादर केली जातात सदर सादर प्रकरणांची यादी कार्यालयाच्या वेबसाईट www.dydepune.co.in वर दरमहा प्रकाशित करण्यात येते. माहे दि.२२/०९/२०२२ प्राप्त यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे .

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
04/10/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३विशेष फेरी /दैनंदिन गुणवत्ता फेरी ( Daily Merit Round )DMR बाबतचा माहत्वाची सूचना / Notification ( Important Notice) 02.10.2022)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
30/09/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३विशेष फेरी /दैनंदिन गुणवत्ता फेरी ( Daily Merit Round )DMR बाबतचा माहत्वाची सूचना / Notification ( Important Notice)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
29/09/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३विशेष फेरी /दैनंदिन गुणवत्ता फेरी ( Daily Merit Round )DMR बाबतचा माहत्वाची सूचना ( Important Notice)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
27/09/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३ विशेष फेरी /दैनंदिन गुणवत्ता फेरी ( Daily Merit Round )DMR बाबतचा माहिती VIDEO Link Click Here https://www.youtube.com/watch?v=-8yzKCSfSzQ

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
24/09/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३,उर्वरित विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाची सतत विशेष फेरी /दैनंदिन गुणवत्ता फेरी ( Daily Merit Round )DMR आयोजित करणेबाबत चे प्रवेशाचे वेळापत्रक नियोजन.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
19/09/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३, केंद्रीय प्रवेशाच्या CAP जागांसाठी विशेष फेरी ३ अंतिम प्रवेश वेळापत्रक ( CAP Seats Admission Process Schedule Special Round 3 FINAL)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
09/09/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३,विशेष फेरी-२ चे आयोजन करणेबाबत,पुरवणी परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण व ATKT विद्यार्थी प्रवेशाबाबत.  
08/09/2022 महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन ) अधिनियम,२०१२ व महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन ) नियम, २०२० मधील तरतूदीनुसार स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी खाजगी संस्थांकडून ऑनलाईन प्रस्ताव मगविण्याबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
31/08/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३, केंद्रीय प्रवेशाच्या CAP जागांसाठी मुदत वाढ वेळापत्रक तसेच कोटांतर्गत फेरी ४ सोबत द्विलक्षी प्रवेश फेरी ३ सुधारित वेळापत्रक ( CAP Seats Admission Process Schedule EXTENDED & Quota Round 4 & Bifocal Round 3 admission Revised schedule)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
28/08/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३, पहिली व दुसरी फेरी ऑनलाईन प्रवेश, रद्द करताना सुचनांचे पालन करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
27/08/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३, CAP SEATS Revised Dates Admission Process Schedule.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
08/08/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३, केंद्रीय प्रवेशाच्या CAP जागांसाठी नियमित फेरी २ प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक ( CAP Seats Admission Process Schedule Regular Round 2)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
06/08/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३, प्रवेशाचे नियोजन (संक्षिप्त) केंद्रीय प्रवेशाच्या आणि कोटांतर्गत जागांसाठी नियमित फेरी २ (Admission Plan Short CAP SEATS & QUOTA SETES Regular Round 2)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
05/08/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३, द्विलक्षी विषयांसाठी प्रवेश प्रक्रिया तसेच इतर प्रवेश देतांना घ्यावयाच्या दक्षता.द

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
03/08/2022 शालेय विद्यार्थी सुरक्षा बैठक आणि पोक्सो कायदा मार्गदर्शन आणि संवाद

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
30/07/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३, इ.१० वी श्रेणी / गुणपत्रके, गुणवत्ता यादी,ATKT प्रवेश, दिव्यांग विद्यार्थी प्रवेश,Transfer of Credits, इत्यादी बाबी विचारात घेऊन विद्यार्थ्यांचे अर्ज Verify करणे व इतर प्रवेशाचे कार्यवाहीबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
29/07/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३,नियमित फेरी-एक,अर्जाचा भाग-२ भरणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
29/07/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३, साठी प्रवेश प्रक्रीयेचे वेळापत्रक तसेच NCL प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
26/07/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३, प्रवेशांसाठी नियमित फेरी-१ आयोजित करणेबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
14/07/2022 शासन निर्णय दि. १० जून २०२२ अनुषंगाने वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव सादर करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
14/07/2022 (वैयक्तिक मान्यता )पूर्णवेळ शिक्षण सेवक नियुक्तीसाठी खालीलप्रमाणे कागदपत्रे प्रस्तावासोबत जोडावीत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
14/07/2022 वैयक्तिक मान्यता देताना तपासावयाच्या बाबी विवरण पत्र "अ".

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
08/07/2022 इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३, साठी १२० प्रवेश क्षमता नोंदवलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांनी शासन परवानगी पत्र व प्रथम मान्यता सादर करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
06/07/2022 Maharashtra Young Leaders Aspirational Development Programme अंतर्गत महाराष्ट्र शासन, हिंदुस्थान कॉम्पुटर लिमिटेड(HCL) व महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने HCL कंपनीमध्ये सामंजस्य कराराचे हस्तांतरण. ०६.०७.२०२२

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
05/07/2022 म्हाज्योती मार्फत इमाव,विजा,भुज व विमाप्र गटातील विद्यार्थींसाठी MHT/CET/JEE/ NEET परीक्षांच्या पूर्वतयारीसाठी मोफत Online प्रशिक्षणाबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
17/05/2022 इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२२-२३ साठी महितीत सुधारणा व बदल करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
17/05/2022 "संवाद दिन"--- शालेय शिक्षण विभागाअंर्गत मान्याताप्राप्त खाजगी अनुदानित अंशता:आनुदानित व विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यां्च्या तक्रारि व अडचणी सोडविण्यासाठी.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
18/04/2022 रद्द केलेली आहे नोंद घ्यवी ही विनंती. ............ पुणे विभागातील उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्यां च्या प्रलंबित प्रश्नांसंर्दभात संघटनेसोबत सहविचार सभा आयोजीत करणेबाबत दिनांक १९.०४.२०२२ रोजी वेळ ३.३० स्थळ आर.सी.एम.गुजराथी हायस्कूल रास्तापेठ पुणे.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
31/03/2022 अंमली पदार्थ सेवन विरोधी ई-प्लेज मोहीम प्रभावीपणे राबविणे बाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
28/03/2022 पुणे विभागातील उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्यांसच्या प्रलंबित प्रश्नांसंर्दभात संघटनेसोबत सहविचार सभा आयोजीत करणेबाबत , दिनांक १९.०४.२०२२ रोजी वेळ ३.३० स्थळ आर.सी.एम.गुजराथी हायस्कूल रास्तापेठ पुणे.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
21/03/2022 पुणे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात संघटनेसोबत सहविचार सभा आयोजित करण्यात आली होती दिनांक २२/०२/२०२२ चा इतिवृत्त.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
21/03/2022 पुणे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात संघटनेसोबत सहविचार सभा आयोजित करण्यात आली होती दिनांक २२/०२/२०२२ चे उपस्थितीपत्रक.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
22/02/2022 राष्ट्रीय मतदार जागृती याची प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे प्रचार व प्रसिध्दी करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
02/02/2022 विभागातील माध्यमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये "मानक क्लब" स्थापन करणेबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
10/01/2022 माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये आपल्या उच्च माध्यमिक / कनिष्ट महाविद्यालयातील सहाय्य्क जन महिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची नावे सादर करणे बाबत. सर्व उच्च माध्यमिक विद्यालय / कनिष्ट महाविद्यालये( पुणे, अहमदनगर व सोलापूर जिल्हा.)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
24/12/2021 महिला उद्योजकता विकसित होण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयांतर्गत " महिला उद्योजकाता क्लब स्थापना करण्याबाबत. पत्र शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातून.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
24/12/2021 महिला उद्योजकता विकसित होण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयांतर्गत " महिला उद्योजकाता क्लब स्थापना करण्याबाबत शासन निर्णय.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
22/11/2021 पुणे विभागातील उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित प्रक्ष्नांसंदर्भात संघटनेसोबत सहविचार सभा दिनांक २५.११.२०२१ रोजी आयोजीत केलेली होती पण कार्यालयाची तपासणी आयोजीत केलेली असल्याने सभा होऊ शकणार नाही.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
16/11/2021 इयत्ता ११ वी केंद्रीय Online प्रवेश प्रक्रिया २०२१-२२ प्रवेशाची अंतीम फेरी आयोजित करण्याबाबत (Special FCFS).

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
15/11/2021 पुणे विभागातील उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक कर्मचार्यांेच्या प्रलंबित प्रक्ष्नांसंदर्भात संघटनेसोबत सहविचार सभा दिनांक २४.११.२०२१ रोजी आयोजीत केलेली आहे (अहमदनगर, न्यु आर्टस कॉमर्स सायन्स कॉलेज).

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
14/11/2021 उच्च माध्यमिक अघोषित शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय / वर्ग तुकड्यांची यादी एकत्र प्रकाशित करणे बाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
13/11/2021 पुणे विभागातील उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित प्रक्ष्नांसंदर्भात संघटनेसोबत सहविचार सभा दिनांक २५.११.२०२१ रोजी आयोजीत केलेली आहे .

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/11/2021 विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना, पुणे यांचे समवेत सहविचार सभा इतिवृत्त.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/06/2021 विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा२०२०ऑनलाईन फॉर्मची मूळ प्रत पाठविण्याबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
19/11/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे नाव समाविष्ट करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/11/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे नाव समाविष्ट करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/11/2020 सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
22/10/2020 महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा स्थापना व विनियिम अधिनियम २०१२ अंतर्गत नविन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यामान शाळेचा दर्जावाढ साठी खात्याची मान्यता देण्याबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
19/08/2020< शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील इ.१२ वी प्रवेशाबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
14/08/2020 १००% शालार्थ आदेश माध्यमिक सोलापूर.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
14/08/2020 २०% अनुदान शालार्थ आदेश माध्यमिक पुणे.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
14/08/2020 प्रवित्र शालार्थ आदेश माध्यमिक सोलापूर.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
10/08/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -प्रवेश प्रक्रिया - प्रवेशाचे अर्ज अ‍ॅप्रुव्ह (Verify) करणॆबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
06/08/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -प्रवेश प्रक्रिया FaceBook Live.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
06/08/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्रीम. बिचकुले कोमल शामराय.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
05/08/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्री.दिनेश भोकसे पुणे कसबा पेठ

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
05/08/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्री. पवार श्रीपाद व श्री. .देसले किशोर विक्रम

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
05/08/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्री. पवार थावरू.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
05/08/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्री.प्रविण पवार.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
05/08/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्रीमती अनुराधा गोरे व श्रीमती अपर्णा रावसो.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
04/08/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -प्रवेश प्रक्रिया व प्रशिक्षणाबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
29/07/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -कॉलेज नोंदणीबाबत खुलासा देणे बाबत (आकाश इंग्लिश मिडियम स्कूल लोहगांव पुणे,हंस इंग्लिश मेडियम स्कूल ताथवडे पुणे, प्रताप ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस,सायन्स धनकवडी पुणे, प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल शास्त्री शिवणे पुणे,संस्कार पब्लिक स्कूल लोहगांव पुणे. )

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
26/07/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (२० टक्के अनुदान)(पुणे)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
26/07/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (१०० टक्के अनुदान)(सोलपूर)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
26/07/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (२० टक्के अनुदान)(अहमदनगर)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
22/07/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -प्रसिध्दी निवेदन २२-०७-२०२०

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
22/07/2020 पवित्र प्रणाली अंतर्गत निवड होऊन रुजू झालेल्या शिक्षण सेवक यांना शालार्थ प्रणाली मार्फत वेतन अदा करणेबाबत. (पुणे वेतन पथक)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
22/07/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (श्री.निवृत्ती तुकाराम साबळे पुणे)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
22/07/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत ( सौ.जगताप रत्नावली विश्वास व काशिद शिवदास त्रिंबक पुणे.)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
22/07/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (श्रीमती बीबी अमिना हन्नुरे व श्रीमती हुमायरा मोहम्मद शेख पुणे)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
22/07/2020 पवित्र प्रणाली अंतर्गत निवड होऊन रुजू झालेल्या शिक्षण सेवक यांना शालार्थ प्रणाली मार्फत वेतन अदा करणेबाबत (अहमदनगर वेतन पथक)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
22/07/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (श्री.मुसमाडे विक्रंत ज्ञानदेव, अहमदनगर)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
21/07/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -कॉलेज नोंदणीबाबत कारणे दाखवा नोटीस.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
20/07/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -प्रसिध्दी निवेदन २०-०७-२०२०.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
20/07/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया व प्रशिक्षणाबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
20/07/2020 पवित्र प्रणाली अंतर्गत निवड होऊन रुजू झालेल्या शिक्षण सेवक यांना शालार्थ प्रणाली मार्फत वेतन अदा करणेबाबत. (पुणे वेतन पथक)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
20/07/2020 पवित्र प्रणाली अंतर्गत निवड होऊन रुजू झालेल्या शिक्षण सेवक यांना शालार्थ प्रणाली मार्फत वेतन अदा करणेबाबत (सोलापूर वेतन पथक)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
15/07/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -प्रसिध्दी निवेदन १५-०७-२०२०.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
13/07/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये श्री.आर.जे.जाधव यांना कोणत्यही स्वरुपाचे काम देण्यात आलेलेनाही .

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/07/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (श्री.झडे बाळू भागा पुणे)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/07/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (श्री.राठोड सुंदरलाल मोहन पुणॆ)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/07/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (श्री.प्रमोद दत्तात्रय जाधव पुणॆ)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/07/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत ( श्रीम.जगदाळे अर्चना हेमंत पुणॆ)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/07/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत ( जय हिंद हायस्कूल पिंपरी, पुणे)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/07/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (पुणॆ श्री.मुकुंद रामराव गुरव व श्रीम.भांडेकर दैवशिला रामदास)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/07/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, पुणे.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/07/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -प्रसिध्दी निवेदन ११-०७-२०२०.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
09/07/2020 > इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -प्रसिध्दी निवेदन ०९-०७-२०२०

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
09/07/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया कनिष्ठ महाविद्यालय नोंदणीबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
09/07/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ - पुणे मनपा हद्दीतील नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावातील कनिष्ठ महाविद्यालयाची इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये नोंदणीबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
09/07/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१- इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया कनिष्ठ महाविद्यालय नोंदणीबाबत....

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
07/07/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -पुणे व पिंपरी चिंचवड मनपा हद्दीतील नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावातील कनिष्ठ महाविद्यालयाची युडायस नुसार माहिती मिळवणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
01/07/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -प्रसिध्दी निवेदन ०१-०७-२०२०

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
01/07/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय रजिस्ट्रेशनबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
30/06/2020 इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्याबाबत

 
10/06/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (अहमदनगर)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/05/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (सोलापूर)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
15/04/2020 सरसकट २० टक्के अनुदानास पात्र माध्यमिक शाळेस ३ पदांचे वेतन मंजूर करून त्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
13/04/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (२० टक्के अनुदान)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
13/04/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (२० टक्के अनुदान)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
13/04/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (२० टक्के अनुदान)

 
13/04/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत (२० टक्के अनुदान)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
15/03/2020 राज्यात करोना व्हायरस विषाणू (कोव्हीड १९ ) चा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी खबरदारी म्हणून विभागातील सर्व महानगरपालिका,सर्व नगरपालिका,सर्व नगरपालिका व सर्व नगर पंचायत क्षेत्रातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या सर्व माध्यमिक/प्राथमिक शाळा / कनिष्ठ माहाविद्यालये यांना दिनांक ३१.०३.२०२० पर्यंत सुट्टी जाहीर करण्याबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
14/03/2020 सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या शाळा,महाविद्यालयास सुट्टी देणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
11/03/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत सोलपूर Non Grant to Grant And Non Moniraty

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
09/03/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत पुणे (अल्पसंख्यांक संस्था)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....

 
09/03/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत सोलपूर (अल्पसंख्यांक संस्था)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
09/03/2020 शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाब्त श्रीम.सुजाता तुकाराम काळे, शिक्षक सेवक,पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे श्री. शिवाजी विद्यालय, शेल पिंपळगाव ता.खेड जि.पुणे.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
04/03/2020 पवित्र प्रणाली अंतर्गत निवड होवून रुजु झालेल्या शिक्षण सेवक यांना शालार्थ प्रणालीमार्फत वेतन अदा करण्याबाबत आदेश निर्गमित केलेली यादी.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
04/003/2020 कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक नियुक्तीस नियमित वेतनश्रेणीत मान्यतेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
26/02/2020 अल्पसंख्यांक / बिगर अल्पसंख्यांक अनुदानित / विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालयातील पुर्णवेळ शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेचे शिबीर आयोजनाबाबत..

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
16/02/2020 कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक नियुक्तीस नियमित वेतनश्रेणीत मान्यतेबाबत..

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
31/01/2020 रिक्त पद भरण्यास परवानगी मिळणेबाबत (प्राचार्य,प.पू.गगनगिरी महाराज विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,पिंपरणे ता.संगमनेर,जि.अहमदनगर.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
15/01/2020 निवड वेतनश्रेणी मंजूरीबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
06/01/2020 शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२०२० मधील अर्धवेळ शिक्षक / प्रति घड्याळी तासिका तत्वावरील शिक्षकांच्या वेतनाबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/12/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० तपासणीबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
19/10/2019 सन २००३-०४ ते २०१८-१९ मधील उच्च माध्यमिक शाळाकनिष्ठ महाविद्यालयातील वढीव पदांबाबत पत्र

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
19/10/2019 सन २००३-०४ ते २०१८-१९ मधील उच्च माध्यमिक शाळाकनिष्ठ महाविद्यालयातील वढीव पदांचे प्रपत्र-अ,ब,क.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
18/10/2019 जन माहिती अधिकार पत्र.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
14/10/2019 पुइयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० प्रथम येणार्‍यास प्रथम प्राधान्य-४ अंतिम प्रवेश फेरी

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
01/10/2019 पुणे विभागातील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-क(प्रशासन शाखा) संवर्गातील कर्मचार्‍यांची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पूरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
26/09/2019 शै.वर्ष २०१९-२० च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा रद्द करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
25/09/2019 शै.वर्ष २०१९-२० च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा आयोजित करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
21/09/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० प्रथम येणार्‍यास प्रथम प्राधान्य-३ अंतिम फेरीचे वेळापत्रक

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
22/08/2019 Minority scholarship PPT information (Fresh application)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
22/08/2019 Minority scholarship PPT information ( Renewal-student )

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
22/08/2019 Minority scholarship PPT information ( For_School)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
22/08/2019 Minority scholarship PPT information (For-District )

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
09/08/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० प्रसिध्दी निवेदन दिनांक 0८.०८.२०१९

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/08/2019 केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृती योजनांसाठी NSP पोर्टलवरून महाविद्यालयांची नोंदणी करणेबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
01/08/2019 prosessing of online Scholarship application received on the MahaDBT portal (www.mahadbt.gov.in) portal who to use

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
01/08/2019 prosessing of online Scholarship application received on the MahaDBT portal (www.mahadbt.gov.in) portal

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
31/07/2019 पुणे विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालय / उच्च माध्यमिक शाळा / वरिष्ठ महाविद्याल सलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयातील वेळापत्रकाची माहिती पाठविणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
30/07/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० प्रवेश रद्द करताना सूचनांचे पालन करणे बाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
16/07/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० प्रसिध्दी निवेदन दिनांक १६.०७.२०१९

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
15/07/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० पहिली गुणवत्ता यादी दी.१२.०७.२०१९ ( मुख्याध्यापक व प्राचार्यां )

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
12/07/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० पहिली गुणवत्ता यादी दी.१२.०७.२०१९

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
10/07/2019 शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्यामूळे प्राचार्य, संगमेक्ष्वर महाविद्यालय सोलापूर यांच्यावर युजीसी कायद्यांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
08/07/2019 खाजगी मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शाळांतील फक्त सन २०१८-१९ वाढीव पदांचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
04/07/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० प्रसिध्दी निवेदन दिनांक ०४.०७.२०१९

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
04/07/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० हरकती अथवा त्रुटी बाबतचा अर्ज.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/07/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० प्रसिध्दी निवेदन दिनांक ०३.०७.२०१९

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
26/06/2019 > शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचा नावाचा समावेश करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
21/06/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० - इ.११ वी प्रवेशाकरिता आय सी एस ई विद्यार्थ्यांकरिता मार्गदर्शन केंद्र व आय सी एस ई शाळा दि. २२ व दि. २३ जून २०१९ रोजी सुरू ठेवणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
20/06/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० मधील नोंदणी केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील व्यव्स्थापन कोटा(Management Quota) प्रत्यार्पित (Surrender) करणेबाबत व प्रवेश क्षमतेच्या १० टक्के वाढीव प्रवेशाबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
19/06/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० प्रसिध्दी निवेदन दिनांक १८.०६.२०१८( अर्जाचा भाग २ १९.०६.२०१९ पासुन चालू त्याचे टाईम टेबल)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
15/06/2019 प्राचार्य / उपप्राचार्य यांनी संगमेश्वर महाविद्यालय, सोलापूर यांनी शासनाच्या अधिकारी कर्म्चारी यांन कॉलेज तपासणी करू दिलेली नाही त्या बाबत (कन्नड अल्पसंख्याक भाषेचा दर्जा प्राप्त करून रोष्टर डावलण्याचा प्रयत्न करून खर्‍या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना न्याय मोळवून देणेबाबत.)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
11/06/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० माहिती पुस्तिकेच्या विक्रीची रक्कम बॅंक खात्यात भरणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
24/05/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २४.०५.२०१९.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
20/05/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० माहिती पुस्तिकावाटपाबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
18/05/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० प्रशिक्षणासाठी हॉल उपलब्ध करुन देणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
18/05/2019 इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० संदर्भात विद्यार्थी व पालक यांचे उ‍द्‍बोधन वर्ग.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
18/05/2019 शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२० मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रशिक्षणाबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
15/05/2019 सन २०१९-२० मधील इ.१२ वी प्रवेशाबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
04/05/2019 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१९-२० मधील कॉलेज नोंदणीबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
04/05/2019 सन २०१९-२० इ. ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रियेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
22/02/2019 राष्ट्रीय सेवा योजना + २ कार्यशाळेस उपस्थित राहणारे कनिष्ठ महाविद्यालयाचे व शिक्षकांचा तपशिल

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
21/02/2019 राष्ट्रीय सेवा योजना + २ कार्यशाळेस उपस्थित राहणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
12/02/2019 सन २०१८-१९ या सत्रात रोव्हर / रेंजर यूनिट नोंदणी करण्याबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
01/02/2019 प्राचार्य / मुख्याध्यापक यांची सहविचार सभा.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
29/01/2019 प्राचार्य / मुख्याध्यापक यांची सहविचार सभा.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
24/01/2019 प्राचार्य / मुख्याध्यापक यांची सहविचार सभा.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
12/01/2019 > शिक्षक पदाच्या बिंदू नामावलीची तपासणी करणेबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
08/01/2019 Utilization Certificate

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/01/2019 Utilization Certificate

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
21/12/2018 बिंदूनामावली तपासणीकरिता कृती आराखडा

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
21/12/2018 बिंदू नामावली (रोष्टर) अद्यावत करून तपासणी करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
17/12/2018 फक्त अल्पसंख्यांक मान्यता प्रत्त अनुदानित / विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालयातील पुर्णवेळ शिक्षं सेवक मान्यतेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
14/12/2018 खाजगी मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शाळांतील सन २००३-०४ ते २०१७-१८ पर्यंतचे वाढीव पदांचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
06/12/2018 राष्ट्रीय सेवा योजना +२ स्तर राज्यस्तरीय व विभागस्तरीय नेतृत्व विकास शिबीराबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
28/11/2018 जिल्हास्तरीय मुख्याध्यापक कार्यशाळा नियोजन बैठक. दि. २९.११.२०१८ रोजी.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
23/11/2018 महाडीबीटी पोर्टल वर नव्याने कनिष्ठ महाविद्य्यालयाची व अध्यापक विद्यालयाची नावे (डी.एड) समाविष्ठ करण्याबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
19/11/2018 उच्च माध्यमिक स्तरावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त माहिती तंत्रज्ञान विषय शिक्षकांची महिती सादर करणॆबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
12/11/2018 उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महविद्यालयीन (इ.११ वी व १२ वी ) साठी असलेले प्रमाणित दर.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/11/2018 सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत सुधारित वेळापत्रक.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
29/10/2018 डीबीटी पोर्टलवर सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी माहिती भरणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
24/10/2018 MAHADBT या ऑनलाईन शिष्यवृत्त्यांचे पोर्टल बाबत..

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
24/10/2018 उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन (इ.११ वी व १२ वी) साठी असलेले प्रमाणित दर.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
15/10/2018 विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सहली आयोजनाबाबत..

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
15/10/2018 नविन पत्रक --सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
11/10/2018 सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
09/10/2018 > शै. वर्ष २०१८-१९ च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा आयोजित करणॆबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
08/10/2018 सहविचार सभा दि. ०९.१०.२०१८ रोजी स ११ वाजता.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
30/09/2018 शै. वर्ष २०१८-१९ च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा आयोजित करणॆबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
18/09/2018 > नियमित वेतनश्रेणीतील प्रस्तावाबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
26/08/2018 शासन निर्णय दि.२१.०५.२०१४ व २६.११.२०१४ अन्वये राज्यातील खाजगी अनुदानित उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ९३५ पदे मंजुर केलेली आहेत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
19/08/2018 पुणे जिल्ह्‍यातील प्राचार्य / मुख्याध्यापकांसाठी विभागीय शिक्षण परिषद आयोजनाबाबत..

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
18/08/2018 खाजगी मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शाळांतील सन २००३-०४ ते २०१७-१८ पर्यंतचे वाढीव पदांबाबत...

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
10/07/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया --प्रसिध्दी निवेदन.१०.०७.२०१८

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/07/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया पहिली गुणवत्ता यादी प्रसिध्दी निवेदन ०५.०७.२०१८

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
29/06/2018 व्यवस्थापन कोट्यातील प्रवेशास मुदतवाढ देणेबाबत...डी.एल.एड

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
29/06/2018 उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्य्यालयातील विद्य्यार्थ्यंची उपस्थिती बायोमेट्रीक पध्दतीने सुरू करण्याबाबत..

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
21/06/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया -- प्रसिध्दी निवेदन.२१.०६.२०१८( बायफोकल प्रथम गुणवत्ता यादी).

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
20/06/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया -- शाळा सोडल्याचा दाखला व ऑनलाईन गुणपत्रिकेच्या आधारे बायफोकल(द्विलक्षी) प्रवेश देणेबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
20/06/2018 डी.एल.एड.प्रथम वर्ष ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१८-१९ बाबत...

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
20/06/2018 डी.एल.एड.प्रथम वर्ष ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१८-१९ मुदतवाढीबाबत....

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
19/06/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया ----प्रसिध्दी निवेदन.१९.०६.२०१८

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
12/06/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया, विद्यार्थी व पालक यांचे उद्‍बोधन वर्ग १३.०६.२०१८

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
12/06/2018 डी.एल.एड. प्रथम वर्ष २०१८-१९ व्यवस्थापन कोट्याबाबत.....

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
12/06/2018 डी.एल.एड.प्रथम वर्ष ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१८-१९ बाबत...

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/06/2018 ०२ मे २०१२ ते १९.०७.२०१४ अखेर नियुक्त्त उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या यक्तिक मान्यता केवळ नाहरकत प्रमाणपत्र नसलेने नाकारलेले प्रस्ताव यादी.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/06/2018 दि. ०२ ते २०१२ ते १९ जुलै २०१४ या कालावधीत नाहरकत प्रमाणपत्र न घेता नियुक्त केलेल्या उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देणेबाबत सर्व पात्र उमेदवारांचे प्रस्ताव विहित नमुन्यात सादर करणेबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/06/2018 खाजगी मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शाळांतील सन २०१३-०४ ते २०१७-१८ पर्यंतचे वाढीव पदांबाबत....

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/06/2018 डी.एल.एड. प्रथम वर्ष २०१८-१९ व्यवस्थापन कोट्याबाबत....

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/06/2018 डी.एल.एड.प्रथम वर्ष ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१८-१९ बाबत...

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/05/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया सन २०१८-१९ मधील इ. १२ वी प्रवेशाबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
09/04/2018 विना अनुदानित / कायम विना अनुदानित तत्वावर नियुक्त केलेल्या पुर्णवेळ शिक्षक व शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण झालेल्या शिक्षकांच्या नियमित वेतनश्रेणीतील मान्यतेबाबत आणि यापूर्वी मान्यता दिलेल्या शिक्षकांच्या मान्यतेबाबत..

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
22/03/2018 इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१८-१९ मधील कॉलेज नोंदणीबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
14/03/2018 सन २०१८-१९ इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया कार्यशाळेबाबत.( ५.०३.२०१८)

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
15/02/2018 शै.वर्ष २०१७-१८ च्या दुसर्‍या सत्रातील सहविचार सभा आयोजित करणेबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
06/02/2018 अर्धवेळ शिक्षणसेवक, अर्धवेळ वेतनश्रेणीतील शिक्षकांची नावे शालार्थ प्रणाली मध्ये समाविष्ट करणेबाबत....

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
06/02/2018 सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यतेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
06/02/2018 पुणे जिल्ह्यातील खाली नमुद केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता नस्ती मध्ये त्रुटी आहेत तरी त्रुटींची पुर्तता कार्यालयात येवुन करावी

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
13/01/2018 राष्ट्रीय सेवा योजना + २ जिल्हा समन्वयक व विभागीय समन्वयक यांची एकदिवसीय कार्यशाळा आयोजित करणेबाबत मंगळवार दि. १६/०१/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
11/01/2018 उच्च माध्यमिक शाळांना अतिरिक्त शाखा / जादा तुकड्या प्रस्ताव सादर करणेबाबत सन २०१७-१८ त्यसाठीची खालील चार पत्रके पाहवीत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
11/01/2018 उच्च माध्यमिक शाळांना अतिरिक्त शाखा / जादा तुकड्या प्रस्ताव सादर करणेबाबत सन २०१७-१८ (शिक्षण संचालनालय पत्र.३.१.२०१८)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
11/01/2018 उच्च माध्यमिक शाळांना अतिरिक्त शाखा / जादा तुकड्या प्रस्ताव सादर करणेबाबत सन २०१७-१८ (11 Tukdi Form 2018 Fair)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
11/01/2018 उच्च माध्यमिक शाळांना अतिरिक्त शाखा / जादा तुकड्या प्रस्ताव सादर करणेबाबत सन २०१७-१८ (11 Tukdi Format 2017 (01.01.2018))

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
11/01/2018 उच्च माध्यमिक शाळांना अतिरिक्त शाखा / जादा तुकड्या प्रस्ताव सादर करणेबाबत सन २०१७-१८ (11 tukdi sch form 2018 fair)

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
11/01/2018 राष्ट्रीय सेवा योजना + २ स्तर बाबत आढावा बैठकीचे आयोजनाबाबत २०१७-२०१८

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/01/2018 पुणे विभागातील सर्व गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचार्‍यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत.. यादि

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
02/01/2018 उच्च माध्यमिक विद्यालयातील प्राचार्य यांच्या कार्यशाळेबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
30/12/2017 दिनांक १ जानेवारी २०१८ ते १५ जानेवारी २०१८ हा कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
29/12/2017 अल्पसंख्यांक उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयातील पुर्णवेळ शिक्षण सेवक मान्यतेबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
21/12/2017 सन २०१७-१८ करीता MAHADBT महाडिबीटी पोर्टल वरील योजनेची माहिती ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याऎवजी ऑफ लाईन पध्दतीने योजना राबविणेबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
21/12/2017 सन २०१७-१८ करीता MAHADBT महाडिबीटी पोर्टल वरील योजनेची माहिती ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याऎवजी ऑफ लाईन पध्दतीने योजना राबविणेबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
18/12/2017 केंद्रिय माहितीचा अधिकार अघिनियम २००५ कलम ४ (१) (ब) (xvi) अन्वये अ..जन माहिती अधिकारी / सहाय्यक जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी कार्यक्षेत्र पुणे,अहमदनगर व सोलापूर जिल्हा. अधिक माहिती साठी आस्थापना विभाग पाहावे ही विनंती.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
12/12/2017 सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मन्यता वेळापत्रकात बदल केलेल्याबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
02/12/2017 महाराष्ट्र विधानमंडळ कामकाज (इंटिग्रेटेड कनिष्ठ महाविद्यालयांची माहिती सादर करणेबाबत ) तात्काळ महिती देणेबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
28/11/2017 उच्च माद्यमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी सेवान्तर्गत प्रशिक्षणासाठी

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
20/11/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन Studentswise Details

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
20/11/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन Collegewise Details

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
20/11/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन College Registration Details

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
16/11/2017 पाथर्डी तालुक्यातील सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यतेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
15/11/2017 राष्ट्रीय सेवा योजना + २ अंतर्गत विभागस्तरीय नेतृत्व विकास शिबिर आयोजनाबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
14/11/2017 कनिष्ठ महाविद्यालयीन (शास्त्र विभाग) JEE,NEET,MHTCHT तसेच इ १२ वी बोर्ड परीक्षांबाबत मार्गदर्शनपर शिक्षकांचे विभाग स्तरावरील प्रशिक्षणाबाब.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
13/11/2017 सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मन्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबतच्या शिबीरात अंशतः बदल करण्यात आलेला आहे

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
11/11/2017 Processing of online scholarship application received on the mahDBT portal.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
08/11/2017 सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्‍दतीने करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
08/11/2017 शासन निर्णय दि. २१.०५.२०१४ व दि. २६.११.२०१४ नुसार अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील सन २००३-०४ ते २०१०-११ या वर्षातील प्रस्तावित मंजुर झालेल्या वाढीव पदांच्या पडताळणीबाबत..

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/11/2017 कनिष्ठ महाविद्यालयीन (शास्त्र विभाग) JEE,NEET,MHTCHT तसेच इ १२ वी बोर्ड परीक्षांबाबत मार्गदर्शनपर शिक्षकांचे विभाग स्तरावरील प्रशिक्षणाबाब

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/11/2017 PARTICIPATION IN THE CITY POLICE INVIATIVE ON CYBERCRIME AWARNESS -REG

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
01/11/2017 दिनांक २ मे २०१२ ते १९.०७.२०१४ अखेर अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयात नेयुक्त केलेल्या शिक्षिण सेवक वैयक्तिक मान्यतेबाबत्चे प्रस्ताव तात्काळ सादर करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
31/10/2017 Processing of application received on the MahaDBT portal

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
24/10/2017 राष्ट्रीय सेवा योजना +२ स्तर शिबीराची महिती सादर करणॆबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
24/10/2017 सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मन्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबतच्या शिबीरात अंशतः बदल करण्यात आलेला आहे .

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
17/10/2017 सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मन्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
12/10/2017 उच्च माध्यमिक May June 2018 online data collection.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
07/10/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन (प्रथम येणार्‍यास प्रथम प्राधान्य-३ (First Come First Service-३) कार्यपध्दती व वेळापत्रक

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
07/10/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन (प्रथम येणार्‍यास प्रथम प्राधान्य-३ (First Come First Service-३) कार्यपध्दती व वेळापत्रक

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
07/10/2017 इ. ११ वी व इ. १२ वी विज्ञान(PCMB) विषयाच्या सुधारित प्रश्नपत्रिका आराखड्यानुसार JEE व NEET परिक्षेच्या दृष्टीने प्राचार्य /संस्थाचालक व पालक यांना मर्गदर्शन करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
28/09/2017 शासन निर्णय दि, २१.०५.२०१४ व दि.२६.११.२०१४ नुसार अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील सन २००३-०४ ते २०१०-११ प्रस्तावित मंजुर वाढीव पदांच्या पडताळणीबाबत..

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
28/09/2017 उच्च माध्यमिक शाळा कर्मचारी भरतीस नाहरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावाबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
28/09/2017 एन.एस.एस.योजनेच्या माध्यमातून इ.१२ वी ची पुस्तके गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी जमा करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
19/09/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन (प्रथम येणार्‍यास प्रथम प्राधान्य-२ (First Come First Service-२) अंतिम प्रवेश फेरी १९.०९.२०१७ ते २५.०९.२०१७ यानंतर प्रवेश प्रक्रिया बंद होईल.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
20/09/2017 उच्च माध्यमिक शाळा कर्मचारी भरतीस नाहरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावाबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
20/09/2017 उच्च माध्‍यमिक शाळांतील सन २००३-२००४ ते २०१०-११ या वर्षातील प्रस्तावित मंजुर झालेल्या वाढीव पदांच्या पडताळणीबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
13/09/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया (प्रथम येणार्‍यास प्रथम प्राधान्य-२ (First Come First Service-२) दुसर्‍या विशेष फेरीसाठी बाबत. अंतिम प्रवेश फेरी

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
13/09/2017 उच्च माध्यमिक शाळा कर्मचारी भरतीस नाहरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावाबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
13/09/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक दि.१३.०९.२०१७ दुसर्‍या विशेष फेरीसाठी बाबत. अंतिम प्रवेश फेरी

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
13/09/2017 उइ ११ वी व १२ वी च्या मराठी,इंग्रजी,हिंदी,उअर्दु,संस्कृत या विषयांच्या कृती पत्रिकाबाबत प्रशिक्षण.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
13/09/2017 उच्च माध्‍यमिक शाळांतील सन २००३-२००४ ते २०१०-११ या वर्षातील प्रस्तावित मंजुर झालेल्या वाढीव पदांच्या पडताळणीबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
08/09/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक दि.०८.०९.२०१७ दुसर्‍या विशेष फेरीसाठी बाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
06/09/2017 नवीन प्रश्नपत्रिका नमुना कार्यशाळेसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी उपस्थित राहणेबाबत..

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
01/09/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक दि.०१.०९.२०१७ दुसर्‍या विशेष फेरीसाठी ची कार्यपध्दती बाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
31/08/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक दि.३१.०८.२०१७ दुसर्‍या विशेष फेरीसाठी.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
30/08/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया पहिल्या विशेष फेरीनंतर च्या फेर्‍यांच्या आयोजनाबाबत (प्रथम येणार्‍यास प्रथम प्राधान्य (First Come First Service) बाबत मुदत वाढ

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
21/08/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया पहिल्या विशेष फेरीनंतर च्या फेर्‍यांच्या आयोजनाबाबत (प्रथम येणार्‍यास प्रथम प्राधान्य (First Come First Service) बाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
21/08/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक दि.१९.०८.२०१७ प्रथम येणार्‍यास प्रथम प्राधान्य (First Come First Service) (मराठी.)

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
21/08/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक दि.१९.०८.२०१७ प्रथम येणार्‍यास प्रथम प्राधान्य (First Come First Service) (English)

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
18/08/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक दि.१८.०८.२०१७ प्रथम येणार्‍यास प्रथम प्राधान्य (First Come First Service)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
17/08/2017 सोलापूर जिल्ह्यातील ०८.०८.२०१७ अखेर संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे व त्या प्रती श्री.सुतार सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प.सोलापूर.यांच्या कडून घेऊन जाव्यात

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
16/08/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक दि.१६.०८.२०१७ (पहिली विशेष फेरी).

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
09/08/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया चौथ्या फेरीतील प्रवेशाच्या वेळापत्रकाबाबत दि.१०.०८.१७ रोजी दु.२.०० वाजेर्पंत वाढविले बाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
09/08/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक दि.०९.०८.२०१७ (पहिली विशेष फेरी).

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
09/08/2017 इ ११ वी व इ.१२ वी भौतिकशास्त्र,रसायनशास्त्र,जीवशास्त्र व गणित आणि संख्याशास्त्र (कला व विज्ञान)या विषयांच्या सुधारित आराखड्यानुसार शिक्षक प्रशिक्षणाचे आयोजन करणेबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
07/08/2017 इ ११ वी व इ.१२ वी भौतिकशास्त्र,रसायनशास्त्र,जीवशास्त्र व गणित आणि संख्याशास्त्र (कला व विज्ञान)या विषयांच्या सुधारित आराखड्यानुसार शिक्षक प्रशिक्षणाचे आयोजन करणेबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
06/08/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक ०५.०८.२०१७ चौथी गुणवत्ता यादी.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
04/08/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश ७५ टक्‍के ज्या महाविद्यालयांचे झाले आहेत त्यांनी महाविद्यालयांचे सत्र दि. ०९ ऑगस्ट २०१७ पासून सुरु करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
04/08/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया चौथ्या फेरीतील प्रवेशाच्या वेळापत्रकाबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/08/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक ०३.०८.२०१७ चौथ्या फेरीसाठी.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
28/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २७.०७.२०१७ तिसरी फेरीबाबतचे वेळापत्रक

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
27/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया पहिल्या व दुसर्‍या फेरी ऑनलाईन प्रवेश रद्द करताना सूचनांचे पालन करणेबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
27/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २७.०७.२०१७ तिसरी फेरीबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
24/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २४.०७.२०१७ तिसर्‍या फेरीसाठी सूचना.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
20/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २०.०७.२०१७ (दुसरी गुणवत्ता यादी).

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
19/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मधील च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा दि.२१.०७.२०१७ रोजी पेमराज सारडा महाविद्यालय अहमदनगर येथे दुपारी १.०० वाजता घेण्यात येणारा आहे.  
19/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक १९/०७/२०१७ दुसरी फेरी.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
18/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मधील च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा आयोजित करणेबाबत.  
15/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दुसर्‍या फेरीसाठी.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
13/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया पहिली गुणवत्ता यादी च्या साठी १४.०७.२०१७ दु.१२ वाजेपर्यंत वेळ वाढवून देण्यात आलेली आहे..

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
11/07/2017 एन एस एस + द्वितीयस्तर बैठक आयोजनाबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
10/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया ----प्रसिध्दी निवेदन. १० जुलै २०१७ पहिली गुणवत्ता यादी दिनांक १०.०७.२०१७ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता जाहीर होत आहे.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
06/07/2017 खाजगी अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळेतील रिक्त पद भरतीस नाहरकत प्रमाणपत्र मिळणॆसाठी प्राप्त प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी गोषवारा. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
04/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया ----प्रसिध्दी निवेदन. ४ जुलै २०१७ रोजी सकाळी ११ वाजता विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक महिती तपासण्यासठी जनरल मेरिट लिस्ट जाहीर झालेली आहे. त्रुटी असल्यास दिनांक ०५ व ०६ जुलै २०१७ रोजी वेबसाईटवर नोटीफीकेशनमध्ये उपलब्ध असलेला अर्ज डाऊनलोड करून त्याची प्रिंट घेऊन ,बदल माहिती भरून दिनांक ०५ व ०६ जुलै २०१७ रोजी सकाळी ११ ते ४ या वेळेत जवळच्या मार्गदर्शन केंद्रावर जमा करावा कागदपत्रासह.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया ----प्रसिध्दी निवेदन

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया ---हरकती अथवा त्रुटी बाबतचा अर्ज.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
30/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया ---सुधारित वेळापत्रक व कार्यपध्दती दि.३०.०६.२०१७

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
28/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया --- प्रवेश प्रशिक्षणा बाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
28/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया ---कोटा प्रवेश वेळापत्रक बदलाबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
25/06/2017 विना परवानगी/शासनाचे नाहरकत प्रमाणपत्र न घेता जाहिरात प्रसिध्दीबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
23/06/2017 शालार्थ प्रणालीमध्‍ये नवीन शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची नावाची नॊंद करणेबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
16/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया ---स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर इयत्ता ११ वी च्या जादा तुकड्या / अतिरिक्त शाखा मंजूरी मिळालेल्या सुरू करणेबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
15/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया --- प्रसिध्दी निवेदन.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
14/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया, विद्यार्थी व पालक यांचे उद्‍बोधन वर्ग १५.०६.२०१७

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
14/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया, विद्यार्थी व पालक यांचे उद्‍बोधन वर्ग १४.०६.२०१७

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
09/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया, प्रवेश अर्ज भाग-२ प्रशिक्षणाबाबत दिनांक १२.०६.२०१७ रोजी बालशिक्षण शिक्षण मंदिर,१३१ मयूर कॉलनी,कर्वे रोड, जोग शाळेसमोर पुणे ३८ येथे उपस्थित रहावे.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
07/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया इन कोटयातील आपल्या संस्थेच्या माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये याबाबत पत्र

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
07/06/2017 > शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया शाळांची यादी इन कोटयातील आपल्या संस्थेच्या माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये याबाबत ( शाळांची यादी.)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया Online Admission Form- General information.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रशिक्षणाबाबत ,अल्पसंख्यांक संस्थेतील अल्पसंख्यांक कोट्याबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
02/06/2017 एन एस एस योजनेच्या माध्यमातून इ.१२ वी ची पुस्तके गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी जमा करणेबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
01/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य मंडळा व्यतिरिक्त अन्य बोर्डांच्या ( CBSE,ICSE,IB इत्यादी )विद्यार्थ्यांसाठी.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
31/05/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये इयत्ता १२ वी प्रवेशाबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
29/05/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया विक्रि झालेल्य महिती पुस्तिकेची रक्कम जमा करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
23/05/2017 विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र.७९८३३ राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शासकीय शाळातील शिक्षक अवैध खाजगी शिकवण्या घेत असलेबाबत महिती मागविलेली आहे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
20/05/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रशिक्षणाबाबत. बाबत सर्वांना सूचना.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
18/05/2017 माध्यमिक शाळेस जोडून उच्च माध्यमिक असल्यास व माध्यमिक कडील पद अतिरिक्त होत असल्यास अशा शाळांच्या संच मान्यता ऑफ लाईन पध्दतीने देण्याबाबत.. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
12/05/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया माहिती पुस्तिका व नमुना अर्ज. बाबत सर्वांना सूचना.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
27/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ (कॉलेज) महाविद्यालयाची रजिस्‍ट्रेशन बाबत सर्वांना सूचना.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
26/04/2017 अहमदनगर जिल्ह्यातील २४.०४.२०१७ अखेर (अर्धवेळ / प्रती घड्याळी तासिका ) तत्वावरील मान्यता प्रती श्रीम.कांबळे सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प. अहमदनगर यांच्या कडून घेऊन जाव्यात. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
25/04/2017 अहमदनगर जिल्ह्यातील २४.०४.२०१७ अखेर संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे व त्या प्रती श्रीम.कांबळे सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प. अहमदनगर यांच्या कडून घेऊन जाव्यात. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
23/04/2017 पुणे जिल्ह्यातील २२.०४.२०१७ अखेर खाली नमुद केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता नस्ती मध्ये त्रुटी आहेत तरी त्रुटींची पुर्तता लार्यालयात येवुन करावी. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
23/04/2017 अहमदनगर जिल्ह्यातील २२.०४.२०१७ अखेर खाली नमुद केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता नस्ती मध्ये त्रुटी आहेत तरी त्रुटींची पुर्तता लार्यालयात येवुन करावी. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
23/04/2017 सोलापूर जिल्ह्यातील २२.०४.२०१७ अखेर खाली नमुद केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता नस्ती मध्ये त्रुटी आहेत तरी त्रुटींची पुर्तता लार्यालयात येवुन करावी. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
21/04/2017 पुणे जिल्ह्यातील २०.०४.२०१७ अखेरसंच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
18/04/2017 सोलापूर जिल्ह्यातील १७.०४.२०१७ अखेर संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे व त्या प्रती श्री.सुतार सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प.सोलापूर.यांच्या कडून घेऊन जाव्यात त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
17/04/2017 पुणे जिल्ह्यातील १७.०४.२०१७ अखेरसंच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
16/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ (कॉलेज) महाविद्यालयाची रजिस्‍ट्रेशन बाबत सर्वांना सूचना.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
13/04/2017 सन २०१२-१३ पासूनच्या शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून नियुक्‍ती मान्यता व वेतन देणेबाबत.. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
13/04/2017 याचिका क्र. ४१५६/२०१२ व अवमान याचिका क्र.११२/२०१३ श्री.सुर्यकांत बबन किसवे विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
13/04/2017 महाराष्ट्रा राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ प्रतिनीधी व विभागिय शिक्षण उपसंचालक यांची बैठक दि.२२.०४.२०१७,नाशिक. शिक्षक माहिती देणे बाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
12/04/2017 महाराष्ट्रा राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ प्रतिनीधी व विभागिय शिक्षण उपसंचालक यांची बैठक दि.२२.०४.२०१७,नाशिक. शिक्षक माहिती देणे बाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
10/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ (कॉलेज) महाविद्यालयाची रजिस्‍ट्रेशन बाबत सर्वांना सूचना.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
08/04/2017 पुणे,अहमदनगर,सोलापूर जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे व त्या प्रती पुणे लार्यालय,श्रीम.कांबळे सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प. अहमदनगर,श्री.सुतार सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प.सोलापूर यांच्या कडून घेऊन जाव्यात. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
07/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया-

(उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय (कॉलेज) यांच्या UDis No & Password & Institute Name त्यबाबत ).

(UDis No & Password & Institute Name avilable )

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया-

(उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय (कॉलेज) यांच्या रजिस्ट्रेशनसाठीच्या सूचना व फॉर्ममध्ये ए ते एच मध्ये माहिती भरणे आवश्यक आहे त्यबाबत ).

(A to H forms avilable on www.pune.11thadmission.net/index.html)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया-

उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय (कॉलेज) यांच्या रजिस्ट्रेशनसाठीच्या फॉर्ममध्ये (A) मध्ये माहिती भरणे आवश्यक आहे त्यबाबत ).

(A to H forms avilable on www.pune.11thadmission.net/index.html).

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया-

उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय (कॉलेज) यांच्या रजिस्ट्रेशनसाठीच्या फॉर्ममध्ये (B) मध्ये माहिती भरणे आवश्यक आहे त्यबाबत ).

(A to H forms avilable on www.pune.11thadmission.net/index.html).

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया-

उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय (कॉलेज) यांच्या रजिस्ट्रेशनसाठीच्या फॉर्ममध्ये (C,D) मध्ये माहिती भरणे आवश्यक आहे त्यबाबत ).

(A to H forms avilable on www.pune.11thadmission.net/index.html).

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया-

उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय (कॉलेज) यांच्या रजिस्ट्रेशनसाठीच्या फॉर्ममध्ये (E,F) मध्ये माहिती भरणे आवश्यक आहे त्यबाबत ).

(A to H forms avilable on www.pune.11thadmission.net/index.html).

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/04/2017 स्वाईन फ्लूबाबत शालेय स्तरावर जनजागृती करणेबाबत त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
01/04/2017 पुणे जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
23/03/2017 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०१७ परीक्षेच्या उत्तर पत्रिकेच्या तपासणी कामकाजावर बहिष्काराबाबत. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
22/03/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया - मुख्याध्यापकांसाठी सूचना , विद्यार्थी व पालक यांना शाळा स्तरावर दिनांक ३० मार्च २०१७ ते १० एप्रिल २०१७ याकालावधीत इ.११ वी प्रवेश प्रक्रिया २०१७-१८ विषयी माहिती देणेबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
22/03/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ अहमदनगर जिल्ह्यातील अर्धवेळ व प्र.घ.ता. तत्वावरील मान्यता दिलेल्या प्रती श्रीम.कांबळे, सहा.शिक्षण निरीक्षक,जि.प.अहमदनगर यांचेकडुन घेवुन जाण्याची दक्षता घ्यावी. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
20/03/2017 अहमदनगर जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे व त्या प्रती श्रीम.कांबळे सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प. अहमदनगर यांच्या कडून घेऊन जाव्यात. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
16/03/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालयाची रजिस्‍ट्रेशन करण्यासाठी आवश्यक महिती पाठविणे बाबत.. दिनांक १७/०३२०१७ पर्यंत सादर करणेबाबत. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
10/03/2017 पुणे जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
10/03/2017 अहमदनगर जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे व त्या प्रती श्रीम.कांबळे सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प. अहमदनगर यांच्या कडून घेऊन जाव्यात. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
08/03/2017 पुणे जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
08/03/2017 सोलापूर जिल्ह्यातील खाली नमुद केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता नस्ती मध्ये त्रुटी आहेत तरी श्री.सुतार सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प.सोलापूर.यांच्या कडून घेऊन जाव्यात त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
06/03/2017 पुणे जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
06/03/2017 सोलापूर जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
28/02/2017 सोलापूर जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
24/02/2017 पुणे जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
24/02/2017 सोलापूर जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
21/02/2017 पुणे जिल्ह्यातील खाली नमुद केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता नस्ती मध्ये त्रुटी आहेत तरी त्रुटींची पुर्तता लार्यालयात येवुन करावी. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
18/02/2017 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २०१४-१५ ते २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षातील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता देणेबाबत. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
16/02/2017 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षातील अनुदानित तक्ता क (अर्धवेळ / प्रती घड्याळी तासिका ) तत्वावरील मान्यताबाबत. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
14/02/2017 अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे व त्या प्रती श्रीम.कांबळे सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प. अहमदनगर व श्री.सुतार सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प.सोलापूर.यांच्या कडून घेऊन जाव्यात. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
12/02/2017 पुणे जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
12/02/2017 पुणे / अहमदनगर / सोलापूर जिल्ह्यातील खाली नमुद केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता नस्ती मध्ये त्रुटी आहेत तरी त्रुटींची पुर्तता लार्यालयात येवुन करावी. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
09/02/2017 पुणे जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
07/02/2017 राष्ट्रीय सेवा योजना राबविणार्‍या कनिष्ठ महाविद्यालयांची माहितीबाबत .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
04/02/2017 संच मान्यता बाबत २०१६-१७ (यादी) .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
04/02/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मधील उच्च माध्यमिक / कनिषठ महाविद्यालय तपासणीबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
09/01/2017 कनिष्ठ महाविद्यालयीन विज्ञान व कला वाणिज्य़ शाखांचे विषय शिक्षकांचे दोन दिवसांचे उदबोधन वर्गास शिक्षकांना पाठविणेबाबत.( सोलापूर ) त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
04/01/2017 सहविचार सभेबाबत बदल तसेच विषयपत्रीका अहमदनगर इत्यदिबाबत., कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राचार्यांची सहविचार सभेसाठी असेंबली हॉल उपलब्ध करून देणेबाबत.(अहमदनगर),कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राचार्यांची सहविचार सभेसाठी असेंबली हॉल उपलब्ध करून देणेबाबत.(पुणे), कनिष्ठ महाविद्यालयीन विज्ञान व कला वाणिज्य़ शाखांचे विषय शिक्षकांचे दोन दिवसांचे उदबोधन वर्गास शिक्षकांना पाठविणेबाबत. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
04/01/2017 कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्‍यांना ओपन मेरिट / संस्कृत विषयासाठी मिळणार्‍या स्कॉलरशिप बाबत.  
03/01/2017 शैक्षणिक वर्ष २०६-१७ मधील उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय तपासणीबाबत.  
03/01/2017 शैक्षणिक वर्ष २०६-१७ मधील उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय तपासणीबाबत.  
03/01/2017 कनिष्ठ महाविद्यालयीन विज्ञान व कला वाणिज्य़ शाखांचे विषय शिक्षकांचे दोन दिवसांचे उदबोधन वर्गास शिक्षकांना पाठविणेबाबत.  
03/01/2017 कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राचार्यांची सहविचार सभेसाठी असेंबली हॉल उपलब्ध करून देणेबाबत.(अहमदनगर)  
03/01/2017 कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राचार्यांची सहविचार सभेसाठी असेंबली हॉल उपलब्ध करून देणेबाबत.(पुणे)  
02/01/2017 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत.  
31/12/2016 > उच्च माध्यमिक शाळा कर्मचारी भरतीस नाहरकत प्रमाणपत्र बाबतच्या आढावा बैठकीबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
25/12/2016 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेला (NCTE) शिक्षकांच्या मागणी व पुरवठा यामधील फरकाबाबत.. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
21/12/2016 कनिष्ठ महाविद्यालयीन वाणिज्य व कला शाखेच्या अकाउंटस,अर्थशास्त्र,इंग्रजी विषय शिक्षकांचे एक दिवसाचे उदबोधन वर्गास शिक्षकांना पाठविणेबाबत. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
13/12/2016 सन २०६-१७ उच्च माध्यमिक शाळांना (इ.११ वी) अतिरिक्त शाखा / जादा तुकड्या मंजूरीबाबतचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
13/12/2016 राज्यातील कायम विनाअनुदानित परवानगी दिलेल्या (इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना जोडून असलेल्या उच्च माध्यमिक/ कनिष्ठ महाविद्यालये वगळून) उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग / तुकड्या यांचे मुल्यांकन करणेबाबत २०१४-१५ याबाबतची माहिती दिनांक २०.१२.२१०६ अखेर या कार्यालयास सादर करावी. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
13/12/2016 कनिष्ठ महाविद्यालयातील गणित विषय शिक्षकांसाठी कार्यशाळा आयोजित करणेबाबत.दिनांक २२.१२.२०१६ .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
05/12/2016 कनिष्ठ महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेचे शिक्षकांचे दोन दिवसाचे उदबोधन वर्गास शिक्षकांना पाठविणेबाबत. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
03/12/2016 अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१६-१७ चे संच मान्यता प्रस्तावाबाबत.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
03/12/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणॆबाबत.(दि. ०४.१२.२०१६ रिजी नियोजित वेळापत्रकात बदल आहे.)त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
30/11/2016 वार्षिक क्रीडास्पर्धा आणि आरोग्य व शारीरिक शिक्षण विषायाच्या कामकाजाबाबत..( गुरुवार १.१२.२०१६ रोजी स. ११ वा. बैठक)त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
30/11/2016 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित व विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये यांचे पदभरतीला एनवोसी देणेबाबत. (दिनांक ०१.१२.२०१६ रोजी समक्ष शिक्षण उपसंचालक पुणे विभाग पुणे या कार्यालयातील उच्चमाध्यमिक शाखेत सादर करावी. ).त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
30/11/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणॆबाबत.(माध्यमिक शाळा सलग्न उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ माहाविद्यालयातील उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक ही पदे कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या विद्यार्थी संख्येवर देय ठरत असल्याने पुणे जिल्हयातील फक्त अनुदानित माध्यमिक शाळा संलग्न उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये यांची फक्त संच मान्याता व कार्यभार निश्‍चिती सोबतच्या वेळापत्रकानुसार करण्यात येणार आहे ....तरी हे परित्रक वाचा ही विनंती...  
28/11/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणॆबाबत. (शिबीर रद्द )...(भोर,वेल्हा,मवळ,बारामती,सासवड,इंदापूर,दौंड(दि.२९.११.२०१६ ते ०१.१२.२०१६) या तालुक्यातील संच मान्यता शिबीर रद्द करण्यात आलेले आहे, कारण शिक्षक-शिक्षेत्तर पदे भरतीबाबत नाहारकत प्रमाणपत्र देणेसाठी तातडीची बैठक असल्या कारणाने . ******* तरी या सोबत सुधारीत वेळापत्रक दिलेले आहे ते पाहावे हे महत्वाचे********  
28/11/2016 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित व विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये यांचे पदभरतीला एनवोसी देणेबाबत.  
18/11/2016 राष्ट्रीय सेवा योजना + २ स्तर उपक्रम. (उच्च माध्यमिक)  
17/11/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणॆबाबत  
17/11/2016 शै.वर्ष २०१६-१७ च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा आयोजित करणेबाबत.  
12/11/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणॆबाबत  
12/11/2016 शै.वर्ष २०१६-१७ च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा आयोजित करणेबाबत.  
07/11/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्याता ऑन लाईन पोर्टल संच मान्यता क.म.वि २०१६-१७ या वर क्लिक करुन पुढील माहिती भरणे.  
07/11/2016 डी.एल.एड ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीया सन २०१६-१७ व्यवस्थापन कोटा मंजूरीची माहिती ऑनलाईन सादर करणॆबाबत.  
05/11/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्याता ऑफलाईन करणेबाबत.  
30/10/2016 राज्यस्तरिय कला उस्तव स्पर्धा २०१६ नियोजन बैठकीबाबत.  
27/10/2016 राज्यस्तरीय कला महोत्सव २०१६ साठी एन.एस.एस चे विद्यार्थी स्वयंसेवक म्हणून पाठविणेबाबत.  
25/10/2016 शै.वर्ष २०१६-१७ च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा आयोजित करणॆबाबत.  
25/10/2016 दिनांक ०२/०५/२०१२ पुर्वी नियुक्त केलेल्या व नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक/ शिक्षकेत्तर मान्यतेबाबत.  
21/10/2016 शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ मधील अतिरिक्त शिक्षक समावेशनाबाबत आढावा बैठक.  
21/10/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत.  
19/10/2016 राज्यस्तरिय कला उत्सव स्पर्धा २०१६ नियोजन बैठकीबाबत.  
19/10/2016 उच्च माध्यमिक स्तरावरील माहिती तंत्रज्ञान विषय शिक्षकांच्या मान्याता व वेतन अनुदानाबाबत.  
15/10/2016 राज्यस्तरीय कला उत्सव सन २०१६-१७ आयोजनाबाबत.  
07/10/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ जाहिर आवाहन.  
07/10/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झालीबाबत.  
07/10/2016 इन्स्पायर इन्टरशिप सायन्स कॅम्प डी एस टी दिल्ली येथे सहभागी होणेबाबत.  
05/10/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत तपासणी पथक अहवाल.(excl)  
05/10/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत तपासणी पथक अहवाल.(pdf)  
03/10/2016 वाहतुक जनजागृती दिवस साजरा करणॆबाबत.  
27/09/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ सुधारीत प्रसिध्दी निवेदन २७.०९.२०१६.  
21/09/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी ५ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २१.०९.२०१६  
17/09/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी ५ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक १६.०९.२०१६  
10/09/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी ४ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक०९.०९.२०१६  
08/09/2016 ११ वी मराठी युवकभारती या पुनर्चित भाषा विषयाच्या पाठ्यपुस्तकाच्या विभागीय मंडळाने आयोजीत करावयाच्या प्रशिक्षणाबाबत.  
02/09/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी ४ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २.०९.२०१६  
26/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी ३ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २६.०८.२०१६  
22/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी २ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २०.०८.२०१६  
16/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत प्राचार्य सर्व कनिष्ठ महाविद्यालये पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिअका क्षेत्र.  
13/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ विशेष फेरी १ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक १२.०८.२०१६  
06/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ ५ ब फेरीचे प्रसिध्दी निवेदन.  
04/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ ५ अ फेरीचे प्रसिध्दी निवेदन.  
01/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
30/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
30/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ पुण्यात पाचवी फेरी व विशेष फेरी एकत्र घ्या - मा.शिक्षमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा आदेश.  
28/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माहिती पुस्तिका परत करणेबाबत.  
26/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ २६.०७.२०१६ बैठक निर्णयानुसार प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थांना जादा तासिका घेऊन अभ्यासक्रम पूर्ण करणेबाबत.  
22/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ जाहीर प्रकटन पत्रक  
20/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी पत्रक  
18/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन ... चौथी यादी बाबत.......... .कला,विज्ञान,वाणिज्य या शाखेत प्रवेश दिले आहेत.शाखा/माध्यम निहाय कॉलेज संख्या व एकूण प्रवेश क्षमता खालील प्रमाणे आहेत.  
15/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
15/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी पत्रक  
14/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ Cut of Round 3 dt. 13.7.2016  
14/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन ....कला,विज्ञान,वाणिज्य या शाखेत प्रवेश दिले आहेत.शाखा/माध्यम निहाय कॉलेज संख्या व एकूण प्रवेश क्षमता खालील प्रमाणे आहेत.  
12/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ सीबीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देणेबाबत  
08/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन ....दुसरी गुणवत्ता यादी दिनांक ०५-०७-२०१६ रॊजी सायंकाळी ५.०० वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात आलेली आहे त्या बाबत...  
05/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ Cut of Round 2 dt. 05.7.2016  
05/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन ........कला,विज्ञान,वाणिज्य या शाखेत प्रवेश दिले आहेत.शाखा/माध्यम निहाय कॉलेज संख्या व एकूण प्रवेश क्षमता खालील प्रमाणे आहेत.  
01/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेश प्रक्रियेच्या कार्यालयीन वेळेबाबत.  
30/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ महाराष्ट्र राज्याबाहेरील तसेच इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना तात्पुरता (प्रोव्हिजनल) प्रवेश देणेबाबत.  
29/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन---- प्रथम गुणवत्ता यादीनुसार मिळालेल्या मिळालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयात दिनांक ३०.०४.२०१६ सायंकाळी ४ वाजेर्पंत रु ५० भरून आपला प्रवेश निश्‍चित करावा अधिक माहिती साठी येथे बघणे.  
27/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
26/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
21/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान कनिष्ठ महाविद्यालयांनी जी कामे करावयाची आहेत त्याबाबत सूचनांचा अवलंब करणेबाबत.  
20/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ हरकती अथवा त्रुटी बदलाचा अर्ज .  
20/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ कोट्यांतर्गत प्रवेशाबाबत.  
17/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ हरकती अथवा त्रुटी बदलाचा अर्ज .  
16/06/2016 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये इयत्ता १२ वी प्रवेशासाठी अंमलात आणावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत.  
16/06/2016 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये इयत्ता १२ वी प्रवेशासाठी अंमलात आणावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत.  
16/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ कॉलेज प्रोफाईलमधील माहिती तपासणी बाबत.  
14/06/2016 सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शाळा पूर्वतयारी व शाळा प्रवेशोत्स्व साजरा करणेबाबत.  
14/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
10/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ ऑन लाईन पध्दतीने करण्‍या बाबत.  
09/06/2016 इ.१० व इ. १२ वी पुनर्रमुल्यांकनासंदर्भात तक्रार.  
09/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माहिती पुस्तिका वितरणाबाबत  
09/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ साठी कोटा प्रत्यार्पित(SURRENDER) करणे व प्रवेश ऑन्लाईन अपडेट करणे बाबत.  
08/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ पुणे व पिंपरी चिंचवड मनपा क्षेत्राबाहेरील विद्यार्थ्‍यांच्या इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश अर्जातील अ‍ॅप्रुव्हल (Approval) बाबत  
08/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ फी मधील बदला बाबत.  
08/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ व्यवसाय शिक्षण लेव्हल २ इयत्ता १० वी अंतर्गत मल्टी स्किल(Subject code 81), रिटेल(Subject Code 83) व ऑटो (Subject Code 82) पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता ११ वी व १२ वी च्या विषय योजने प्रमाणॆ कला,विज्ञान ,वाणिज्य शाखेच्या ४ वैकल्पिक विषयापैकी एक NSQF अंतर्गत व्यवसाय शिक्षणाचा विषय निवडण्यास परवानगी देणे बबत.  
08/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ व्यवसाय शिक्षण लेव्हल २ घेऊन इयत्ता १० वी उत्तीर्ण विद्यार्थींचे इ ११ वी प्रवेश ऑफलाईन प्रवेश करणेबाबत.  
06/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ वेळापत्रक (Time Table)  
06/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मुख्याध्यापकांसाठी सूचना पत्र.  
06/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ इनहाऊस/अल्पसंख्यांक/व्यवस्थापन कोट्यातील प्रवेशाची पहिली गुणवत्ता यादी जाहिर करणे बाबत.  
03/06/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत  
02/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ नियमाप्रमाणे ऑन लाईन करणे बाबत.  
30/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ 11 Online प्रवेश बाबत.  
27/05/2016 उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ व निवड श्रेणी तज्ञमार्गदर्शक कामकाजाबाबत  
24/05/2016 सन २०१६-१७ ची फी वाढ रद्द करणेबाबत.  
20/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ Lo-In Id and Password बाबत.  
20/05/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षातील अंशकालीन (अर्धवेळ/प्र.घ.ता.) तत्वावरील शिक्षकांचे वैयक्तिक मान्यतेबाबत. शुध्दीपत्रक  
20/05/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षातील अंशकालीन (अर्धवेळ/प्र.घ.ता.) तत्वावरील शिक्षकांचे वैयक्तिक मान्यतेबाबत.  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील अल्पसंख्यांक क.म.वि.व.माध्य.शाळा प्राचार्य व मुख्याध्यापक व तंत्रसहाय्यक यांच्या प्रशिक्षणाबाबत..  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ सर्व प्राचार्य व मुख्याध्यापक,संपर्क शाळा प्रमुख.  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMVMandal_Centre_List 2016.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMVMandal_ Novl- 15 -(As Per 2013 Syllbus ) All Maharashtra.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMVMandal_ April- 15 - SP All Maharashtra.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMVMandal_ April- 15 All Maharashtra.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...resultsheet 1161-1615 center code.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ANGMV Mandal Nov.15 center code 705-1160.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMV Mandal Nov.15 Center code 1-704.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...April - 2014.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...November-2013-SP.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...November-2013.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMVMandal_Centre_List.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...November-2014.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...November-2014-SP.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...April -2014 -SP.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...Sarfojiraje Bhosale Centre 2013-2015.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...Nalanda 2013-2015.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...  
18/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ वेब साईट बाबत.  
17/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ 11 Online Admission List of Student  
17/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
17/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दीपत्रक  
17/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रस्तावित वेळापत्रक  
12/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन मार्गदर्शन (उद्दभोदन ) वर्गाच्या स.प.महाविद्यालयाच्या विळेतील बदलाबाबत.  
12/05/2016 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी सेवान्तर्गत प्रशिक्षण २०१६ च्या आयोजनाबाबत.  
10/05/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत  
10/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ संदर्भात विद्यार्थी व पालक यांचे मार्गदर्शन वर्ग ( student and parents taining class )  
10/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन.  
09/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माहिती पुस्तिका संख्या कळविणे बाबत.  
09/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रशिक्षणाबाबत.  
09/05/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत  
07/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ झोननिहाय मार्गदर्शन केंद्रांची नावे महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाव्यतिरीक्त्त /Guidance Centre for other Boards CBSE/ICSE/JB/IGSCE/ NIOS etc (Other than Maharashtra State Board)  
07/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ झोननिहाय मार्गदर्शन केंद्रांची नावे  
07/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माहिती पुस्तिका वितरणाबाबत.  
07/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माहिती पुस्तिके संदर्भात.  
07/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ पालक/विद्यार्थी यांचेसाठी महत्वाच्या सूचना  
03/05/2016 फी वाढीबाबत बाबत  
03/05/2016 फी रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट २०११ या कायद्याची अंमलबजावणी करणेबाबत. (सर्व प्राचार्य )  
02/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माहिती पुस्तिका व नमुना अर्जा बाबत बाबत.  
28/04/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ ट्रेनिंग बाबत.  
28/04/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत  
28/04/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत  
28/04/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ ट्रेनिंग बाबत  
20/04/2016 नियमित वेतनश्रेणीतील प्रस्तावाबाबत  
20/04/2016 राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते २०१०-११ या वर्षामधील मान्यता दिलेल्या व कार्यरत असलेल्या शिक्षकंच्या वाढीव पदांना वेतनाची रक्कम प्रदान करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.  
20/04/2016 शै.वर्ष २०१५-१६ च्या दुसर्‍या सत्रातील सहविचार सभा दिनांक २२.०४.२०१६ रोजी घेण्यात येणार आहे.  
13/04/2016 फी रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट २०११ य कायद्याची अंमल्बजावणी करणे बाबत.  
12/04/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ कनिष्ठ महाविद्यालय नोंदणीबाबत.(क.म.वि. नॊंदीबाबत.).  
09/04/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ कनिष्ठ महाविद्यालय नोंदणीबाबत..  
29/03/2016 कनिष्ठ महाविद्यालयाचे बिदुनामावली ऑन लाईन तपासणी करून सादर करणेबाबत.. .  
21/03/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मुख्याध्यापक ,विद्यार्थी व पालक यांना सूचना.. .  
21/03/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मुख्याध्यापक ,विद्यार्थी व पालक यांना सूचना.. .  
20/03/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माध्‍यमिक मुख्याध्यापक सभा. .  
10/03/2016 मॉडर्न कॉलेज शिवाजी नगर पुणे या कॉलेजच्या दिलेल्या नियमबाह्य मान्यता रद्द बेकायदेशीर तुकडी रद्द करणॆ.  
10/03/2016 आपली दि. २३.०२.२०१६ रोजीची दै. सकाळ वर्तमानपत्रा मधील शिक्षक नियुक्तीची जाहिरात  
11/02/2016 शालेय विद्यार्थींच्या सहलीबाबत घ्यावयाची दक्षता व त्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक नियमावली.  
03/02/2016 विद्यार्थ्यांना अपघात होतील अशा जोखीम असलेल्या ठिकाणी आणि जिवीतास धोका निर्माण होईल अशा जोखीम असलेल्या ठिकाणी सहली नेण्यास प्रतिबंध करणॆबाबत...  
20/01/2016 राज्यातील खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्‍ये सर्व शिक्षकांच्या रीक्त जागा भरतीपुर्व केंद्रीय निवडपरीक्षा (सीईटी) मार्फत भरणे बाबत....  
20/01/2016 अभिवेदने(तक्रार अर्ज) सादर करणेबाबत ची कार्यवाही....  
15/01/2016 उच्च माध्यमिक विद्यालय / कनिष्ठ महाविद्यालय पथक तपासणी अहवाल.  
13/01/2016 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित व विना अनुदानित उच्चशाळा माध्यमिक महाविद्यालये यांचे पदभरतीला नाहरकत/जाहिरात/शिक्षक मान्यता मिळणेबाबत..  
10/01/2016 Report of verification with U-DISE SARAL Information  
10/01/2016 उच्च माध्यमिक विद्यालय / कनिष्ठ महाविद्यालये यांच्या तपासणी बाबत विहित तपासणी फॉर्म भरून ठेवणे बाबत...  
02/01/2016 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित व विना अनुदानित उच्चशाळा माध्यमिक महाविद्यालये यांचे पदभरतीला नाहरकत/जाहिरात/शिक्षक मान्यता मिळणेबाबत..  
25/12/2015 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित व विना अनुदानित उच्चशाळा माध्यमिक महाविद्यालये यांचे पदभरतीला मान्याता देणे बाबत...  
24/12/2015 संच मान्यता व शिक्षक समायोजना बाबत...  
23/12/2015 संच मन्यता २०१४-१५ नुसार आपल्या महाविद्यालयात अतिरीक्त शिक्षकांची माहिती सादर करणेबाबत...  
23/12/2015 कनिष्ठ महविद्यालाचे बिंदुलामावली ऑन लाईन तपासणी करुन सादर करणे बाबत...  
10/12/2015 विना अनुदानित अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१५-१६ चे संच मन्यतेबाबत.....प्रपत्र-अ  
10/12/2015 विना अनुदानित अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१५-१६ चे संच मन्यतेबाबत...  
10/12/2015 विना अनुदानित अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१५-१६ चे संच मन्यतेबाबत...  
10/12/2015 अनुदानित /विना अनुदानित अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१५-१६ चे संच शिबीर वेळापत्रक बाबत...  
10/12/2015 अध्यापक विद्य्यायांचे सन २५-१६ चे संच मान्यता प्रस्ताबाबत..  
09/12/2015 कॅपीटेशन फी अ‍ॅक्‍ट १९८८ नुसार वर्षातून एकदाच फी वाढविण्याबाबत...  
25/11/2015 कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक/शिक्षण सेवक वैयक्तीक मान्यता शिबीर मुदतवाढी बाबत...  
22/11/2015 कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक/शिक्षण सेवक वैयक्तीक मान्यता शिबीर मुदतवाढी बाबत...  
22/10/2015 कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक/शिक्षण सेवक वैयक्तीक मान्यता शिबीर अयोजनाबाबत.  
19/10/2015 डी.टी.एड प्रथम वर्ष २०१५ -१६ बिगर अल्पसंख्यांक / अल्पसंख्यांक व्यवस्थापन कोटा प्रवेश मान्यतेबाबत...  
05/10/2015 महाविद्द्यालय स्तरावर ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रकीयेची तापासणी पथक नेमन्याबाबत..  
03/10/2015 शैक्षणिक वर्षी २०१४-१५ च्या पटपडताळणी व संच मान्यतेबाबत..  
03/10/2015 इ. ११ वी प्रवेश देणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत...  
03/10/2015 शैक्षणिक वर्षी २०१४-१५ च्या पटपडताळणी व संच मान्यतेबाबत.  
03/10/2015 ११ वी ऑलाईन प्रवेश सन २०१५-१६ ची माहिती सादर करणेबाबत.  
29/09/2015 महाविद्यालयीन स्तरावरील इ. ११ वी चे उर्वरित प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रकनुसार केलेल्या कार्यवाहीबाबत....  
21/09/2015 डी.टी एड. प्रथम वर्ष २०१५-१६ बोदर अल्पसंख्यांक व्यवस्थापन कोठा प्रवेश मान्यते बाबत..  
18/09/2015 इयत्ता ११ वी प्रवेश मुदत वाढ देणेबाबत.. इयत्ता ११ वी प्रवेश सन २०१५-१६ (तक्ता) ..  
15/09/2015 महाविद्यालयीन स्तरावरील इ. ११ वी चे उर्वरित प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रकनुसार केलेल्या कार्यवाहीबाबत....  
14/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेशाबाबत... प्राचार्य / प्राचार्या बाबत..  
11/09/2015 ११ वी प्रवेश मुदत वाढ देणेबाबत..  
11/09/2015 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मधील कनिष्ठ महविद्यालयातील पटपडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता बाबत  
04/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेशाबाबत...  
04/09/2015 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मधील कनिष्ठ महविद्यालयातील पटपडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यतेबाबत...  
04/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ Time table.  
04/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ Updated Vacncy after 6th round 7.28 pm.  
04/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ After 6th round vacancies.  
02/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ महाविद्यालय स्तरावर ऑनलाईन प्रवेश देणेस परवानगी देणेबबत (सर्व प्राचार्य कनिष्ठ महाविद्यालये पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर)  
02/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ ६ व्या फेरीसाठी आपल्या कॉलेजमधील रिक्त जागांचा तपशील अपडेट करणॆबाबत.  
01/09/2015 ५ सप्टेंबर २०१५ शिक्षक दिन कार्यक्रम.  
01/09/2015 INSPIRE AWARD जिल्हास्तरीय प्रदर्शन आयोजनाबाबत.  
22/08/2015 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मधील कनिष्ठ महविद्यालयातील पटपडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता..(शिबीराचे वेळापत्रक २४.०८.२०१५ ते १०.०९.२०१५)  
22/08/2015 इ ११ वी ऑनलाईन समुपदेशन तक्रार निवारण फेरी (सहावी) Science merit list for round 6 FYJC pune.  
22/08/2015 इ ११ वी ऑनलाईन समुपदेशन तक्रार निवारण फेरी (सहावी) Commerece Eng merit list for round 6 FYJC pune.  
22/08/2015 इ ११ वी ऑनलाईन समुपदेशन तक्रार निवारण फेरी (सहावी) Comm Mar merit list for round 6 FYJC pune.  
22/08/2015 इ ११ वी ऑनलाईन समुपदेशन तक्रार निवारण फेरी (सहावी) Arts Mar wise merit list for round 6 FYJC pune.  
22/08/2015 इ ११ वी ऑनलाईन समुपदेशन तक्रार निवारण फेरी (सहावी) Arts Eng merit list for round 6 FYJC pune.  
22/08/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ ६ व्या फेरीसाठी समुपदेशन प्रवेश फेरीचे नियोजन वेळापत्रक दि.२४/०८/२०१५ ते २५/०८/२०१५  
22/08/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ ६ व्या फेरीसाठी आपल्या कॉलेज्मधील सभागृह प्रवेशाचे केंद्र म्हणून उप्लब्ध करून देणेबाबत स.प.महविद्यालय पुणे.  
20/08/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन.  
20/08/2015 मह्त्वाचे.... इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सहावी फेरी बबत..व ६ व्या फेरीपूर्वी ५ व्या फेरीमध्ये दिलेले प्रवेश व रद्द झालेले प्रवेश काही कारणास्तव त्याचवेळी ऑनलाईन अपडेट करणे राहीले असल्यास ते सर्व उपरोक्त नियोजन वेळेत अपडेट करावेत त्यासाठी वेबसाईट दिनांक २१/०८/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० ते २ पर्यंतच खुली करून दिली जाईल याची नोंद घ्यावी.  
20/08/2015 डी.टी.एड प्रथम वर्ष २०१५-१६ बिगर अल्पसंख्यांक / अल्पसंख्यांक व्यवस्थापन कोटा प्रवेश मान्यतेबाबत...  
14/08/2015 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मधील कनिष्ठ महविद्यालयातील पटपडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता..(शिबीराचे वेळापत्रक १५.०८.२०१५ ते १७.०८.२०१५)  
10/08/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सहावी फेरी बबत....  
10/08/2015 बालकांचे लैंगिक अपराधापासून अधिनियम २०१२ यातील तरतूदीची अंमलबजावणी विभागातील प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये करणेबाबत....  
28/07/2015 अनुदानित अध्यापक विद्यालयातील नियमित वेतनश्रेणीत वेतन घेणार्‍या शिक्षक शिक्षकेत्तर पदांचा तपशिल.  
27/07/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन  
27/07/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन रिक्त जागा तपशील ४ थ्या फेरी नंतचा.(FYJC Pune Round 4 )  
27/07/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन FYJC Pune Round 4 Cutoff  
24/07/2015 कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांलरीता बायोमेट्रिक यंत्रणा बसविणेबाबत.. शासन निर्णय २ मे २०१२  
23/07/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन  
06/07/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ अल्पसंख्यांक संस्थांमधील प्रवेशांबाबत...(०६/७/२०१५)  
24/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रवेशाबाबतची कार्यपध्दती बाबत.......  
23/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक ....दिनांक २४/०६/२०१५ .  
20/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रवेश पहिला टप्पा पूर्ण बाबत.....  
15/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ अल्पसंख्यांक संस्थांमधील प्रवेशांबाबत....  
14/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ कनिष्ठ महाविद्यालयांची जी कामे करावयाची आहेत. त्याबाबतच्या खालील दिलेल्या सूचनांचा अवलंब करण्यात यावा..  
13/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ मार्गदर्शन सूचना .  
12/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ अल्पसंख्यांक संस्थांमधील प्रवेशांबाबत... .  
12/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सहविचार सभा....दिनांक १३/०६/२०१५ .  
11/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक ....दिनांक १२/०६/२०१५  
11/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सहविचार सभा....दिनांक १३/०६/२०१५ .  
10/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ मधील कला प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याबाबत व आरक्षणाबबत पत्र व विद्यार्थी यादी.  
10/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ मधील कला प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याबाबत व आरक्षणाबबत पत्र व विद्यार्थी यादी.  
09/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन व प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रक २०१५-१६.  
07/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक ...दिनांक ०८/०६/२०१५ .  
07/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन महाराष्ट्र राज्य बोर्ड व्यतिरिक्त इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्‍यांसाठी.  
29/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ विद्यार्थी व पालकांसाठी उद्दबोधन वर्गाचे आयोजन वेळापत्रक.  
29/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ विद्यार्थी व पालकांसाठी उद्दबोधन वर्गाचे आयोजन वेळापत्रक.  
29/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ महाविद्यालयामध्ये उद्दबोधन वर्गासाठी व्यवस्था करणे बाबत सूचना.  
28/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिध्‍दी पत्रक ...... दिनांक २८/०५/२०१५ व उद्दबोधन वर्गांचे वेळापत्रक.  
28/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांसाठी महत्वाच्या सूचना.  
26/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ माहिती पुस्तिका (Mahiti Pustika on line link https://docs.google.com/file/d/0BykBcPdC8MRtakhTaXpYTkVENmc/edit).  
25/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ ऑन लाईन प्रवेश अर्ज भरण्याबाबत... दिनांक २८.०५.२०१५ रोजी सहविचार सभेचे आयोजन.  
25/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ अल्पसंख्यांक संस्थांमधील प्रवेशांबाबत..दिनांक २६.०५.२०१५ रोजी केंद्रीय प्रवेश समिती बैठक.  
21/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ एम.के.सी.एल.प्रशिक्षण दिनांक २५/०५/२०१५  
18/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ केंद्रिय प्रवेश समिती बैठक (क्रमांक ४ )  
14/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ झोन प्रमुख यांची यादी (बदल पहाणे.)  
14/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ अल्पसंख्यांक कोट्यातील प्रवेशा बाबत.  
02/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिध्‍दी पत्रक ....दिनांक ०२/०५/२०१५  
28/04/2015 शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३ पुणे विभागातील शिक्षक / शिक्षकेतर /शिक्षणसेवक मान्यता शिबीराचे वेळापत्रक....  
28/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक झोन प्रमुख ....दिनांक ०२/०५/२०१५ दुपार १२.३० वाजता.  
28/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक....दिनांक ०२/०५/२०१५ वेळ सकाळी ११ वाजता.  
16/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ माहिती पुस्तिका २०१५-१६ लेखी मागणी २१/०४/२०१५ पूर्वी नॊंदवणे बाबत.  
16/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ माहिती पुस्तिका पत्र.(नू.म.वि मुलांचे )  
16/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ माहिती पुस्तिका पत्र.(कॅम्प एज्युकेशन)  
08/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ झोन प्रमुख यांची यादी  
08/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ २०१४-१५ च्या प्रवेश पुस्तिकेत दिलेल्या माहिती मध्ये काही बदल वा दुरुस्ती करणे असणे बाबत १३/०४/२०१५ व १५/०४/२०१५.  
07/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सर्वसामान्य सूचना...दिनांक ०७/०४/२०१५  
01/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सहविचार सभा....दिनांक ०७/०४/२०१५  
12/02/2015 ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक (क्रमांक १)  
11/02/2015 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानीत उ.मा.वि.शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता मिळणेबाबत  
11/02/2015 संच मान्यता सन २०१४-१५  
09/02/2015 राष्ट्रीय सेवा योजना +२ स्तर अप्रशिक्षीत कार्यक्रम अधिकारी यांना प्रशिक्षणास पाठविणेबाबत...  
07/01/2015 संच मान्यता सन २०१४-१५ vc  
07/01/2015 पुणे विभागातील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-क संवर्गातील कर्मचार्‍यांची सेवाज्येष्टतासूची.  
07/01/2015 पुणे विभागातील वरिष्ट लिपीक संवर्गातील कर्मचार्‍यांची सेवाज्येष्टतासूची.  
07/01/2015 पुणे विभागातील नाईक संवर्गातील कर्मचार्‍यांची सेवाज्येष्टतासूची.  
07/01/2015 पुणे विभागातील प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील कर्मचार्‍यांची सेवाज्येष्टतासूची.  
03/01/2015 अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१३-१४ चे संच मान्यता प्रस्तावाबाबत..  
02/01/2015 संच मान्यता सन २०१४-१५  
10/12/2014 राज्यातील कायम विनाअनुदानित परवानगी दिलेल्या (इंग्रजी माध्य़माच्या शाळांना जोडून अस्लेल्या उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये वगळून ) उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग / तुकड्या यांचे ऑनलाईन पणालीद्वारे मुल्यांकन करणेबाबत सन २०१४-१५..  
02/12/2014 शिक्षण सेवक पदांना मान्यतेबाबत...  
02/12/2014 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समवेत सहविचार सभा सन २०१४-१५.  
31/10/2014 राज्यातील कायम विनाअनुदानित परवानगी दिलेल्या (इंग्रजी माध्य़माच्या शाळांना जोडून असलेली उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये वगळून ) उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग / तुकड्या यांचे ऑनलाईन प्रणालीद्वारे मुल्यांकन करणेबाबत सन २०१४-१५.  
27/10/2014 डी.टी.एड प्रथम वर्ष २०१४-१५ बिगर अल्पसंख्यांक / अल्पसंख्यांक व्यवस्थापन कोटा प्रवेश मान्यतेबाबत..  
25/09/2014 राज्यातील कायम विनाअनुदानित परवानगी दिलेल्या (इंग्रजी माध्य़माच्या शाळांना जोडून अस्लेल्या उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये वगळून ) उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग / तुकड्या यांचे ऑनलाईन पणालीद्वारे मुल्यांकन करणेबाबत सन २०१४-१५.  
24/09/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१४-१५  
17/09/2014 राज्यस्तरीय इन्स्पायर अ‍ॅवर्ड विज्ञान प्रदर्शनाबाबत....  
15/09/2014 राज्य सरकारची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व केंद्र सरकारची संस्कृत शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करणेबाबत...  
09/09/2014 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समावेत शै. वर्ष २०१४-२०१५ मधील प्रथम सहविचार सभा...रद्द बदल पहाणे  
07/09/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता शिबीराचे आयोजनाबाबत..रद्द बदल पहाणे.  
30/08/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता शिबीराचे आयोजनाबाबत..बदल पहाणे.  
30/08/2014 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समावेत शै. वर्ष २०१४-२०१५ मधील प्रथम सहविचार सभा...बदल पहाणे  
27/08/2014 लिपिक सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण सन २०१४-१५ साठी आपल्या विभागातील वर्ग-३ मधील कर्मचार्‍यांची नावे सादर करणेबाबत...  
27/08/2014 ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वर्ग व तुकड्या यांचे मुल्यांकन करणेबाबत २०१४-२०१५  
22/08/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता शिबीराचे आयोजनाबाबत..बदल पहाणे.  
22/08/2014 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समावेत शै. वर्ष २०१४-२०१५ मधील प्रथम सहविचार सभा...बदल पहाणे  
17/08/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता शिबीराचे आयोजनाबाबत...  
17/08/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता शिबीराचे आयोजनाबाबत..(वेळापत्रक )  
17/08/2014 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समावेत शै. वर्ष २०१४-२०१५ मधील प्रथम सहविचार सभा.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश ATKT VACANT SEATS LIST.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश ARTS ENG VACANT SEATS LIST.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश ARTS MAR VACANT SEATS LIST.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश COMMERCE ENG VACANT SEATS LIST.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश COMMERCE MAR VACANT SEATS LIST.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश SCIENCE ENG VACANT SEATS LIST.  
04/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश समुपदेशन प्रवेश फेरीमध्ये प्रवेशाची स्लीप मिळालेल्या विद्यार्थांना प्रवेश देणेबाबत..  
28/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक  
23/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश  
21/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश  
12/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश  
12/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक  
12/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक समुपदेशन केंद्र कार्यवाहीबाबत...  
12/07/2014 11 th Standard On-Line Admission Process 2014-15  
05/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक  
04/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक  
03/07/2014 भारतीय रिझर्व बॅंक मंजूषा २०१४ सहभाग  
27/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेशाबाबतची कार्यपध्दती.  
27/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश तक्रारींचे निवारण.  
25/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक सर्व झोन प्रमुख झोन सहाय्यक व पर्यवेक्षीय अधिकारी..  
25/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक....  
23/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक....  
21/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश रविवार दी. २२-०६-२०१४ रोजी सर्व शाळा / कॉलेज चालू ठेवण्याबाबत.....  
21/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश तक्रार निवारणाबाबत....  
19/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी निवेदन व वेळापत्रक.  
19/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश शाळा सोडल्याच्या दाखल्याबाबत..  
17/06/2014 परिवहन समिती स्थापन करणे व संकेतस्थळावर माहिती अपलोड करण्याबाबत....  
17/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ इन-हाऊस व अल्पसंख्यांक प्रवेशा बाबत....  
17/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश पुस्तिका वितरणाबाबत.....  
12/06/2014 झोननिहाय प्राचार्यांच्या घ्यावयाच्या बैठकांचे वेळापत्रक इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५...  
12/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ मार्गदर्शक सूचना....  
12/06/2014 इ. ११वी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान कनिष्ठ महाविद्यालयांनी जी कामे करावयाची त्या सूचना......  
11/06/2014 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१४-१५ समिती बैठक.....  
10/06/2014 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सअन २०१४-१५ सहविचार सभा.....  
06/06/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१४-१५ प्रसिद्‍धी निवेदन . (..माहाराष्ट्र राज्य बोर्डाव्यतिरिक्त इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी..).  
30/05/2014 FYJC Online Admission 2014-15 Instructions for Head-Masters / Principals (OTHER THAN MAHARASHTRA STATE BOARD ).  
26/05/2014 > इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश सन २०१४-१५ मधील कला प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याबाब्त व आरक्षणाबाबत.  
26/05/2014 इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश सन २०१४-१५ मधील कला प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याबाब्त व आरक्षणाबाबत..(GR) .  
26/05/2014 इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश सन २०१४-१५ मधील कला प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याबाब्त व आरक्षणाबाबत.(विद्य्यार्थी यादी )  
23/05/2014 इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश सन २०१४-१५ मुख्याध्यापकांसाठी सूचना पत्र . .  
10/05/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मध्‍ये इयत्ता १२ वी प्रवेशासाठी अंमलात आणावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत.....  
05/05/2014 इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणे बाबत....  
05/05/2014 > पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समवेत १३-१४ मधील दुसरी सहविचार सभा...  
03/05/2014 राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व भारत सरकारची संस्कृत शिष्यवृत्ती तरतूद वाटप सन २०१३-२०१४  
29/04/2014 इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीया सन २०१४-१५ प्रशिक्षण वर्ग वेळापत्रक दुसरा टप्पा....  
22/04/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१४-१५ झोननिहाय घ्यावयाच्या बैठकांचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे  
21/04/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१४-१५  
09/04/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१४-१५ प्रसिध्दपत्र.  
27/03/2014 झोननिहाय घ्यावयाच्या बैठकांचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे...  
27/03/2014 इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करण्याबाबत (झोनवाईज बैठक)  
23/03/2014 झोन वाईज बैठकाबाबतचे नियोजन......  
23/03/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४ मध्य़े ११ वी प्रवेश ऑनलाईन होणार आहेत हे अपणास ज्ञात आहेच या बाबत विद्यार्थी व पालक यांच्यात जाणीव-जागृती होण्यासाठी खालीलप्रमाणॆ सूचना देण्यात येत आहेत......  
19/03/2014 सन २०१४-१५ मधिल इयत्ता ११ वी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान जी कामे करावयाची आहेत त्या बाबतच्या सूचना..  
25/02/2014 सन २०१४-१५ मधिल इयत्ता ११ वी वर्गातील प्रवेश ऑनलाईन पध्‍दतीने करण्याबाबत....सर्व प्राचार्य.  
25/02/2014 सन २०१४-१५ मधिल इयत्ता ११ वी वर्गातील प्रवेश ऑनलाईन पध्‍दतीने करण्याबाबत....सर्व मुख्याध्यापक  
25/02/2014 सन २०१३-१४ चे योजनेतर योजनांतर्गत ( बिगर आदिवासी ) आदिवासी उपयोजनांतरर्गत इत्यादी योजनांचे आंतिम सुधारित.  
13/02/2014 वित्तीय साक्षरता अभियान बाबत...  
12/02/2014 माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये मागविलेल्या माहिती बाबत...  
10/02/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेशासंदर्भात कॉलेजची प्रवेश क्षमता व इतर माहितीची नोंदणी करण्याबाबत.....  
09/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत...सर्व मुख्याध्यापक  
08/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत...  
01/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत...  
01/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत..सहविचार सभा  
01/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत.मुख्याध्यापकांची सहविचार सभा  
30/01/2014 सन २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षापासुन इयत्ता ११ वी वर्गातील प्रवेश ऑनलाईन पध्दतीने करणेबाबत बंद पडलेल्या शाखा, माध्यम व विषयांबाबत.....  
29/01/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत...  
22/01/2014 इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत..  
22/01/2014 खाजगी मान्यताप्रप्त अनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्याता मिळणेबाबत..  
18/01/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत..  
18/01/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत..  
18/01/2014 अध्यापक विद्यालयाचे सन २०१३-१४ चे संच मान्यता प्रस्तावाबाबत व वेळापत्रक व फॉर्म.  
17/01/2014 विद्यार्थी वैयक्तिक लाभाच्या शिष्यवृत्ती योजना व शालार्थ योजनेचा आढाव्याबाबत.....  
16/01/2014 विद्यार्थी वैयक्तिक लाभाच्या शिष्यवृत्ती योजना व शालार्थ योजनेचा आढाव्याबाबत...  
23/12/2013 खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता मिळणेबाबत २००७-८ ते २०१०-२०११  
19/12/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ अथवा त्या पूर्वी कनिष्ठ महाविद्यालयात नियुक्त केलेले शिक्षक / शिक्षक सेवक शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्तीस मान्यता मिळणेबाबत...  
17/12/2013 अतिरिक्त शिक्षक समावेशन  
06/12/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्याता..  
02/12/2013 अतिरिक्त शिक्षक समावेशन  
22/11/2013 दिनांक ३ जानेवारी २०१४ किशोरी हितगुज मेळावा संयोजनाबाबत....  
16/11/2013 सन १०१३-१४ मध्ये इ.११ वी च्या प्रवेशासाठी प्रतिक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रसिध्दी पत्रक..  
23/10/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता...  
22/10/2013 दि०३-०१-२०१४ बालिका दिनाच्या निमित्ताने कार्यक्रम अयोजित करण्याबाबत..  
17/10/2013 सरावपाठ्शाळेतील विद्यार्थी पटसंख्या उपस्थितीची माहिती पाठविणेबाबत  
17/10/2013 इ ११ वी प्रवेश प्रक्रिया सन २०१३-१४ चा अहवाल सादर करणेबाबत  
27/09/2013 शहरी व मोठ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळांसाठीचा बृहतआराखडा तयार करणे बाबत..पत्र  
27/09/2013 शहरी व मोठ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळांसाठीचा बृहतआराखडा तयार करणे बाबत..ठिकाण यादी.  
22/09/2013 दिनांक ०३.०१.२०१४ बालिका दिनाच्या निमित्ताने कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत...  
08/09/2013 कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या जातीत /नावात / आडनावात / वडिलांच्या नावात बदल करणेबाबत सूचना...  
06/09/2013 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समवेत सहविचार सभा शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४  
29/08/2013 डि.टी.एड ७० टक्के विभागस्तरीय प्रवेश फेरीचे वेळापत्रक..  
28/08/2013 RBI All India Inter schoolFinancial Quiz  
27/08/2013 पुणे येथील उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्‍ठ महाविद्यालयामधील इ.११ वी च्या जागा प्रवेश क्षमतेपेक्षा १० % वाढविण्या बाबत...  
25/08/2013 ११ वी केंद्रिय प्रवेश प्रक्रिया सन २०१३-२०१४  
25/08/2013 ११वी प्रवेश २०१३-१४ विद्यार्थी यादी  
25/08/2013 ११वी प्रवेश २०१३-१४ विद्यार्थीनींची यादी.  
22/08/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-२०१४ संच मान्यता शिबिराचे वेळापत्रक.  
22/08/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-२०१४ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयाची संच मान्यतेची माहिती वेबसाईटर ऑनलाईन भरण्याकरिता नियुक्त तज्ञ व्यक्तींची माहिती.  
22/08/2013 महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांस संच मान्यते बाबत २०१३-१४  
22/08/2013 ११वी प्रवेश २०१३-१४ विद्यार्थीनींची यादी.  
14/08/2013 केंद्रिय माहितीचा आधिकार अधिनियम २००५ श्री. विजय अशोक कुचेकर यांचा दी. ०७-०८-२०१३ चा अर्ज..  
14/08/2013 शासकीय / अशासकीय अनुदानित अध्यापक विद्यालयातिल तसेच सरावपाठशाळेतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर पदांचा तपशिल.  
29/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ समिती पुणे प्रसिध्‍दी निवेदन..  
27/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ प्रक्रीया २०१३-२१४ वेबसाईट रोजच्या रोज पाहणे बाबत..  
25/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ A.T.K.T. 11th Standard Admission 2013-2014 Final Merit List for All Category Candidates  
22/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ इयत्ता ११वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ रिक्त जागांचा तपशील.. ( प्राचार्य / प्राचार्या करीता )  
22/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ (A.T.K.T. ) ए.टी.के.टी प्रवेश अर्ज प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात प्रवेशाचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे.  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for SCIENCE ENGLISH MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for ARTS ENGLISH MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for ARTS MARATHI MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE ENGLISH MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE MARATHI MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ List of Students Who Coud not be Admitted in First Round and have been Admitted in Waiting List 1 Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for SCIENCE ENGLISH MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ List of Students Who Coud not be Admitted in First Round and have been Admitted in Waiting List 1 Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE ENGLISH MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ List of Students Who Coud not be Admitted in First Round and have been Admitted in Waiting List 1 Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE MARATHI MEDIUM  
17/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ मान्य प्रवेश यादी दिनांक १७-०७-२०१३  
17/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ पहिली प्रतिक्षा यादीबाबत..  
16/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ बाबत.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Science English MEDIUM ALHPA (NAME)  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR SCIENCE ENGLISH MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students SCIENCE ENGLISH MEDIUM.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Arts English MEDIUM ALHPA (NAME)  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Arts English MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Arts English MEDIUM.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Arts Marathi MEDIUM ALHPA (NAME)  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Arts Marathi MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Arts Marathi MEDIUM.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Commerce English MEDIUM ALHPA (NAME)  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Commerce English MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Commerce English MEDIUM.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Commerce Marathi MEDIUM ALHPA (NAME)  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Commerce Marathi MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Commerce Marathi MEDIUM.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Science English MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Arts English MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Arts Marathi MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Commerce English MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Commerce Marathi MEDIUM  
13/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेशाबाबतची कार्यपध्दती.....  
11/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१२ दिनांक १५/०७/२०१३ रोजी प्राचार्य सहविचार सभा...  
09/07/2013 Centralised Admission Process for Pune City Science English 11th Standard Admission 2013-2014 Checklist for All Category Candidates Candidates ALHPA (NAME)  
07/07/2013 Centralised Admission Process for Pune City Science English 11th Standard Admission 2013-2014 Checklist for All Category Candidates  
05/07/2013 Centralised Admission Process for Pune City Commerce English 11th Standard Admission 2013-2014 Checklist for All Category Candidates  
03/07/2013 Centralised Admission Process for Pune City Commerce Marathi 11th Standard Admission 2013-2014 Checklist for All Category Candidates  
30/06/2013 Centralised Admission Process for Pune City Arts Marathi 11th Standard Admission 2013-2014 Checklist for All Category Candidates  
26/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश समिती पुणे सन २०१३-२०१४ Checklist Timetable ( चेकलिस्ट वेळापत्रक )  
15/06/2013 अनुदानित अध्यापक विद्यालयांची व सराव पाठशाळांची माहिती पाठवणे बाबत..  
14/06/2013 CBSE BOARD UNDERTAKING  
14/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रिय प्रवेश समिती ,पुणे .प्रवेश अर्ज विक्री अहवाल  
13/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रिय प्रवेश समिती ,पुणे .प्रवेश अर्ज विक्री अहवाल  
12/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रिय प्रवेश समिती ,पुणे .प्रवेश अर्ज विक्री अहवाल  
12/06/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये इयत्ता १२ वी प्रवेशासाठी अंमलात आणावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत  
12/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश समिति पुणे .सन २०१३-१४ वेळापत्रक  
06/006/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेशाबाब्त प्राचार्य बैठक  
06/006/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ मार्गदर्शक सूचना.  
06/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ कनिष्‍ठ महाविद्यालय माहिती प्रत.  
31/05/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश अर्जातील माहिती अद्ययावत करणेबाबत.  
22/05/2013 अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१२-१३ चे वैयक्तिक मान्यता व संच मान्यता प्रस्तावा बाबत..  
04/05/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश अर्जातील माहिती अद्ययावत करणेबाबत.  
30/04/2013 अध्यापक विद्यालयांचे सन १२-१३ चे वैयक्तिक मान्यता व संच मान्यता प्रस्तावा बाबत.......  
29/04/2013 रिक्त पदे बैठकबाबत........  
23/04/2013 शिक्षक निश्‍चिती विद्यार्थी पटसंखेनुसार करणेबाबत........  
21/03/2013 अध्यापक विद्यालयांचे सन १२-१३ चे वैयक्‍तिक मान्यता प्रस्तावा बाबत.  
10/03/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रिय प्रवेश सन २०१३-२०१४ प्रवेश अर्जातील माहिती अद्ययावत करणेबाबत.  
08/03/2013 उच्च माध्यमिक परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०१३ उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाबाबत  
03/03/2013 सन २०१२-१३ साठी अध्यापक विद्यालयांमध्ये कार्यरत कर्मचार्यांच्या पद निर्धारण व मान्यते बाबत  
01/03/2013 नागरी सनद सन २०१३  
22/02/2013 STAFF PROFILE सन २०१२-१३  
24/01/2013 अकरामाही अंदाजपत्रक सन २०१२-१३  
17/01/2013 विभागीय शिक्षण उपसंचालक पुणे विभाग या कार्यालयाची रिक्त पदे भरती प्रक्रिया २०१२ - निवड यादी  
24/12/2012 अध्यापक विद्यालयाचे प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य / संच मान्यता सन १२-१३ प्रस्तावा बाबत  
23/11/2012 8 Monthly Budget 2012-13  
18/11/2012 डी.टी.एड. प्रथम व व्दितीय वर्षातील विद्यार्थांच्या समायोजना बाबत....  
16/11/2012 प्रभारी प्राचार्य मान्यता प्रस्तावातील त्रुटी बाबत...  
29/10/2012 अध्यापक विद्यालयाचे सेवक संच मान्यता सन १२-१३ शिबीराबाबत.....  
06/10/2012 शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचारयांच्या नियुक्तीस, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती व अनुषंगिक बाबी संदर्भात मार्गदर्शक सूचना ........  
26/09/2012 अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थींना शिष्यावॄती माँट्रीकपूर्व योजना २०१२-१३.  
04/09/2012 पेन्शन विवरण पत्र  
10/08/2012 डी.टी.एड. प्रथम वर्ष प्रवेश सन २०१२-१३
 
07/08/2012 संच मान्यता २०१२-१३
 
07/08/2012 संच मान्यता २०१२-१३ केंद्र  
07/08/2012 संच मान्यता २०१२-१३ नियोजन
 
07/08/2012 संच मान्यता २०१२-१३ प्राचार्य पत्र  
24/07/2012 सन २०१२-१३ मधील जमा / खर्चाचे चारमाही सुधारीत अंदाजपत्रक  
21/07/2012 सन २०११-१२ मधील अध्यापक विद्यालयातील शासकीय कोट्यातील प्रवेश मान्यतेबाबत....  
17/07/2012 स्टाफ प्रोफाईल सन २०११-१२ चे अंतिम शिबीराबाबत बत...  
13/07/2012 स्टाफ प्रोफाईल सन २०११-१२ बाबत...  
23/06/2012 स्टाफ प्रोफाईल सन २०११-१२ बाबत --- द्वितीय शिबीर...  
18/06/2012 डी.टी.एड.प्रथम वर्ष प्रवेश २०१२-१३ केंद्रिय प्रवेश प्रक्रियेतून विदयार्थी पुरविणेबाबत....  
13/06/2012 सन ११-१२ चे स्‍टाफ प्रोफाईल तपासणी बाबत...  
13/06/2012 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१२-१३ प्राचार्य बैठक..  
13/06/2012 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश समिती, पुणे २०१२-१३ मुख्य समन्वय केंद्र- फर्ग्युसन महाविद्यालय पुणे....  
30/05/2012 मुल्यंकन २०१२  
25/05/2012 ३०/०९/२०११ चे पटसंख्येवर अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समावेशनाबाबत.  
24/05/2012 खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानीत उच्‍च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता मिळणेबाबत.शैक्षणिक वर्ष २०११-२०१२.  
24/05/2012 खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानीत उच्‍च माध्यमिक शाळांतील उच्‍च माध्यमिक शिक्षकांच्या वाढीव पदांच्या मान्यतेबाबत.  
06/05/2012 Outstanding Utilization Certificates Sample‐ GIA  
06/05/2012 Outstanding Utilization Certificates ‐ GIA  
30/04/2012 अध्यापक विद्यालयांसाठी परिपत्रक-अंतिम शिबीर....
 
30/04/2012 स्टाफ प्रोफाईल सन २०११-१२ बाबत.....  
04/04/2012 सन २०११-२०१२ खर्चाचा अहवाल सादर करणेबाबत योजनेतर व योजनांतर्गत योजना......  
02/04/2012 अभ्यापक विद्यालयाचे सन ११-१२ वैयक्तिक मान्यता शिबीराबाबत....  
30/03/2012 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१२-२०१३ बाबत  
29/03/2012 शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये आयोजित होणार्‍या राष्ट्रीय स्तरावरील सामायीक प्रवेश परीक्षेबाबत विशेष सभा बोलविण्याबाबत.  
23/03/2012 निकाल सूचना :. गट क व गट ड संवर्गातील रिक्त पदे भरती प्रक्रिया निकाल.......  
03/03/2012 २०११-२०१२ अथवा त्या वर्षा पूर्वी कनिष्ट महावेद्यालयात नियुक्त केलेले शिक्षक /शिक्षक सेवक शिक्षकेतर कर्मचारी नेयुक्तीस मान्यता मिळणे बाबत........  
04/02/2012 अध्यापक विद्यालयाचे सन ११-१२ वैयक्तिक मान्यता शिबीराबाबत..  
24/01/2012 अध्यापक विद्यालयात नियमित नियुक्त केलेले प्राचार्य मान्यते बाबत / सेवकसंच / प्रभारी प्राचार्य मान्यता सन २०११-१२ चे अंतिम शिबीराबाबत.  
09/01/2012 राष्ट्रीय मतदार दिवस निमित्ताने वक्तॄत्व स्पर्धा घेणेबाबत.  
27/12/2011 अध्यापक विदयालयातील प्राचार्य मान्यता , सेवक संच मान्यता / प्रभारी प्राचार्य मान्यता सन २०११-१२ चे शिबीराबाबत.....  
01/12/2011 ३०.९.२०११ चे पटसंख्येवर अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समावेशनाबाबत.  
30/11/2011 शिक्षक /शिक्षण सेवक नेमणुक मान्यता शै.वर्ष....२०११-१२  
29/11/2011 ५ वा स्‍काऊट गाईड राज्‍य मेळावा निधी संकलनाबाबत.  
29/11/2011 अध्‍यापक विद्यालयात नियमित नियुक्त केलेले प्राचार्य मान्‍यते बाबत / सेवकसंच/प्रभारी प्राचार्य मान्‍यता सन २०११-१२ शिबीराबाबत..  
26/11/2011 8 Mahi Budget  
05/11/2011 प्रस्ताव सादर करणे संदर्भातील सूचना परिपत्रक  
07/10/2011 पत्रद्वारा अध्यापक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम ( डी.टी.एड.) प्रवेशपात्र यादी सन २०१०-२०११ - पात्र झालेले उमेदवार - अहमदनगर विभाग  
07/10/2011 पत्रद्वारा अध्यापक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम ( डी.टी.एड.) प्रवेशपात्र यादी सन २०१०-२०११ - अपात्र झालेले उमेदवार - अहमदनगर विभाग
 
07/10/2011 पत्रद्वारा अध्यापक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम ( डी.टी.एड.) प्रवेशपात्र यादी सन २०१०-२०११ - पुणे विभाग  
07/10/2011 महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे-३० पत्रद्वारे प्रवेश प्रक्रिया त्रुटी काढून अपात्र झालेले उमेदवार. सन:२०१०-२०११ ( सोलापूर : अपात्र झालेले उमेदवार. )  
07/10/2011 महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे-३० पत्रद्वारे प्रवेश प्रक्रिया त्रुटी काढून पात्र झालेले उमेदवार. सन:२०१०-२०११ ( सोलापूर : पात्र झालेले उमेदवार. )  
07/10/2011 महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे-३० पत्रद्वारे प्रवेश प्रक्रिया त्रुटी काढून अपात्र झालेले उमेदवार. सन:२०१०-२०११  
30/09/2011 अध्यापक विदयालयातील प्राचार्य / अध्यापकाचार्यासाठी वरिष्ट वेतनश्रेणीसाठी सेवांत्रर्गत प्रशिक्षण.  
29/09/2011 व्यवस्थापन कोट्यातील डी.टी.एड.प्रवेश सन २०११-१२ च्या मान्यतेबाबत...  
27/09/2011 अध्यापक विद्यालयात नियमित प्राचार्य नियुक्ती करणे बाबत...  
30/08/2011 मागासवर्गीयाचा अनुशेष भरणे व बिंदुनामावली अद्यायावत ठेवणे या बाबतची माहिती पाठविण्या बाबत...  
14/08/2011 संच मान्यता २०११ -१२ आधिक माहिती  
14/08/2011 संच मान्यता वेळापत्रक २०११ -१२  
05/08/2011 सी.बी.एस.ई. मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांतील विद्यार्थाच्या इ.११ वी प्रवेशाबाबत....  
03/08/2011 A.T.K.T प्रवेश प्रक्रिया आणि प्रवेशाचे वेळापत्रक
 
03/08/2011 A.T.K.T XIth Standard Admission 2011-2012 Final Merit List  
03/08/2011 Rejected ATKT Student List.
 
01/08/2011 PreMerit List Of ATKT  
30/07/2011 ATKT निवेदन  
28/07/2011 CBSE School Exam Appeared Students Rejected From std 11th Centralized Admission Procedure  
25/07/2011 ११ वी प्रवेश यादी (11th Std Admission List)
 
20/07/2011 सन १०-११ चे प्रपत्र क वैयक्तीक मान्यता व स्टाफ़ प्रो फ़ाईलचे नियोजित शिबीराबाबत .. अंतिंम शिबीर....  
16/07/2011 बजेट २०११-१२ आणि अंदाजपत्रक १२-१३  
15/07/2011 सी.बी.एस.ई. मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांतील विद्यार्थींच्या ११ वी प्रवेशाबाबत..  
14/07/2011 ११ वी बाय फ़ोकल यादी..  
12/07/2011 सन १०-११ चे प्रपत्र क वैयक्तीक मान्यता व स्टाफ़ प्रो फ़ाईलचे नियोजित शिबीराबाबत .. अंतिंम शिबीर....  
12/07/2011 २०११-१२, ११ वी बाय फ़ोकल टाईम टेबल  
12/07/2011 ११ वी बाय फ़ोकल यादी..  
12/07/2011 सी.बी.एस.ई. ११ वी प्रवेशाबाबत...  
30/06/2011 अध्यापक विदयालयातील प्राचार्य / अध्यापकाचार्यसाठी वरिष्ट वेतनश्रेणीसाठी सेवातर्गत प्रशिक्षण  
30/06/2011 स्विकृती केंद्रावर प्राप्त (स्विकृत) अर्जांची निहाय माहिती दि.३०/०६/२०११  
30/06/2011 विक्री केंद्रावर विक्री केलेल्या अर्जांची माहिती दि.३०/०६/२०११  
30/06/2011 सन २०११-१२ इयत्ता ११ वी प्रवेश  
28/06/2011 अध्यापक विदयालयातील प्राचार्य / अध्यापकाचार्यसाठी वरिष्ट वेतनश्रेणीसाठी सेवातर्गत प्रशिक्षण  
24/06/2011 सन २०११-१२ इयत्ता ११ वी प्रवेश
 
24/06/2011 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश पध्दती सन २०११-१२ प्रसिध्दीपत्रक  
21/06/2011 अध्यापक विदयालयातील प्राचार्य व शिक्षकांना वरीष्टश्रेणी / निवडश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षणासाठी नांवे पाठविणे बाबत....  
13/06/2011 वैयक्तीक मान्यता प्रपत्र क शिबीराबाबत व स्टाफ़ प्रोफ़ाईल बाबत...  
10/06/2011 सन १०-११ चे स्टाफ़ प्रो फ़ाईल बाबत...
 
30/05/2011 प्रपत्र क - वैयक्तीक मान्यते बाबत ... १०-११  
20/05/2011 खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांचे वाढीव पदांना मान्यता मिळ्णेबाबत सन २००८-२००९,२००९-२०१०  
13/05/2011 सन २०१०-११ चे स्टाफ़ प्रोफ़ाईलचे नियोजित शिबीरा बाबत.....  
13/05/2011 प्रपत्र - क पूर्ण झालेल्या आज दि. ११.०५.२०११ रोजी अध्यापक विद्यालयांच्या सांकेतांक क्रमांकाची यादी...  
04/05/2011 पुणे व विविध शहरांमध्ये संघटनामार्फ़त शाळा व्यवस्थापनाबाबत तक्रारी प्राप्त झालेल्या असून त्या पुढील प्रमाणे....  
25/04/2011 इ. ११ वी. केंद्रीय प्रवेश शॆ. वर्ष २०११-१२ प्रवेश अर्जातील आपल्या महाविद्यालयाच्या सुधारित माहितीबाबत.  
13/04/2011 प्रपत्र क मान्यते बाबत.... चे अंतिम शिबीर........  
13/04/2011 प्रपत्र क मान्यते बाबत..  
13/04/2011 २०१०-११ चा अंतीम खर्चाचा अहवाल सादर करणेबाबत योजनेतर / योजनातंर्गत योजना सेवाशिर्षे व मागणी क्रमांक ई-३
 
09/04/2011 खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता मिळ्णेबाबत....२०१०-११...  
24/03/2011 पुनर्चित अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने उच्च माध्यमिक (११ वी व १२ वी) अभ्यासक्रमातील गाणित व संख्याशास्त्र या विषयामध्ये २० गुणांचे प्रात्य‌क्षिक सामाविष्ट करणेबाबत.  
24/03/2011 अध्यापक विद्यालयांच्या सन २०१०-२०११ मधील स्टाफ़ प्रोफ़ाइल बाबत.....  
09/03/2011 अहमदनगर,सोलापूर जिल्हा अध्यापक विद्यालय, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी वैयक्तीक मान्यता शिबीराबाबत.  
01/03/2011 २०१०-२०११ अथवा त्यापूर्वी कनिष्ट महाविद्यालयात नियुक्त केलेले शिक्षक /शिक्षण सेवक शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्तीस मान्यता मिळ्णेबाबत....
 
01/03/2011 महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत कार्यरत असणा-या व सेवेतून निवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मच्यांना प्रवास भत्ता देयक मंजूर करण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत स्वाधिकारे चौकशी....  
28/02/2011 विनाअनुदानित अध्यापक विद्यालयातील शासकीय कोट्यातील रिक्त जागा भरणेबाबत....  
17/02/2011 प्रपत्र क - वैयक्तीक मान्यते बाबत ... १०-११  
08/02/2011 राज्यस्तरीय ऑनलाइन पे युनिट प्रशिक्षण - नविन अंशदायी निवृतीवेतन योजना अंमलबजावणी व मार्गदर्शन ... १२ ते १४ फ़ेब्रुवारी २०११...  
05/02/2011 अकरामाही सुधारीत अंदाजपत्रक सन २०१०-११  
21/01/2011 अल्पसंख्यांक व बिगर अल्पसंख्यांक संस्थांच्या अध्यापक विद्यालयांना शासनामार्फ़त व व्यस्थापन कोट्यातील विदयार्थी भरणेबाबत मुदतवाढ देणेबाबत....  
21/01/2011 रोव्हर / रेंजर पथक नोंदणी करणेबाबत....
 
06/01/2011 उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या निवड श्रेणी सेवांत्रर्गत प्रशिक्षणाबाबत....  
03/01/2011 अल्पसंख्यांक व बिगर अल्पसंख्यांक विद्यार्थि भरणेबाबतची मुदतवाढ देणेबाबत...  
03/01/2011 संच मान्यता २०१०-११ प्रपत्र अ व प्रपत्र ब सादर करावयाचे वेळापत्रक ....  
31/12/2010 वैयक्तीक संच मान्यता २०१०-११ बाबत....  
30/12/2010 कायम वैयक्तीक मान्यते बाबत.... / प्रपत्र अ व प्रपत्र ब मान्यते बाबत....
 
21/12/2010 महाविद्यालय दाखले वाटप कार्यक्रम नियोजनाबाबत......  
21/12/2010 २०१०-११ शिक्षक मान्यता शिबीरात दिलेल्या शिक्षक/शिक्षण सेवक नेमणूक मान्यतेचा तपशील....  
21/12/2010 अल्पसंख्याक/बिगर अल्पसंख्याक डी.टी.एड व्यवस्थापन कोटा प्रथम वर्ष २०१०-११ मधील प्रवेशास मुदतवाढ देणेबाबत.....  
09/12/2010 इ. १२ वीच्या वर्गात शिकणा‍र्‍या विद्यार्थीना रहिवाशी दाखले व जातीचे दाखले मिळ्ण्याबाबत.  
08/12/2010 अध्यापक महाविद्यालयांतील प्राचार्य मान्यते बाबत....  
08/12/2010 संच मान्यता सन १०-११ बाबत...  
29/11/2010 शिक्षक/शिक्षण सेवक नेमणूक मान्यता क. म. वि. ..२०१०-११  
24/11/2010 अध्यापक विद्यालयांचे संच मान्यता सन व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कायम मान्यते बाबत २०१०-११ चे शिबीराचे वेळापत्रक बाबत  
24/11/2010 अध्यापक विद्यालयांची ऑनलाइन संच मान्यता सन २०१०-११ व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मान्यते बाबत  
24/11/2010 अध्यापक विद्यालयांने सादर करावयाची माहिती  
24/11/2010 व्यवस्थापन कोट्यातील डी.टी.एड प्रवेश सन २०१०-११ च्या मान्यते बाबत  
23/11/2010 शिक्षण संचालनालयाच्या वित्तीय नियंत्रणा खालील राज्य व स्थानिक क्षॆत्रातील सर्व प्रधानशिर्षाचे योजनेत्तर व योजनांतर्गत. खर्चाच्या बाबीवरील सन २०१०-११ चे आठमाही सुधारीत अंदाजपत्रक ( अनुशेष व विना अनुशेषांसह).....  
22/11/2010 आध्यापक विद्यालयांतील प्राचार्या मान्यते बाबत...  
29/10/2010 अध्यापक विद्यालयांतील प्राचार्य मान्यते बाबत...  
25/10/2010 संच मान्यता २०१० वेळापत्रक ...  
25/10/2010 संच मान्यता २०१० परिपत्रक..  
06/10/2010 आध्यापक विद्यालयातील प्राचर्य मान्यते बाबत.. २०१०-११  
30/09/2010 संच मान्यता पत्र  
30/09/2010 संच मान्यता लिस्ट  
30/09/2010 संच मान्यता ऑनलाइन डेटा प्रोग्राम  
30/09/2010 कॉलेज लिस्ट  
13/08/2010 Centralised Admission System for A.T.K.T XIth Standard Admission TimeTable 2010-2011.  
12/08/2010 Centralised Admission System for A.T.K.T Final Merit List for XIth Standard Admission 2010-2011 for All Category Candidates.  
11/08/2010 Centralised Admission System for A.T.K.T XIth Standard Admission 2010-2011 Pre Merit List for All Category Candidates.  
10/08/2010 खर्चमेळाचे काम विहित वेळेत पुर्ण करण्याबाबत सुचना...  
10/08/2010 अधिक्षक, वेतन पथक (माध्य.), अधिक्षक(सा.रा.से.)माध्यमिक व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी व शिक्षण उपनिरीक्षक यांची संयुक्त सभा दिनांक १७-८-२०१० व विषयपत्रिका  
10/08/2010 अधिक्षक, वेतन पथक (माध्य.), अधिक्षक(सा.रा.से.)माध्यमिक व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी व शिक्षण उपनिरीक्षक यांची संयुक्त सभा दिनांक १७-८-२०१०  
05/08/2010 Click here for 11 Final Admission List  
05/08/2010 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन.२०१०-११ रिक्त जागांचा तपशिल.  
05/08/2010 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन.२०१०-११ प्रवेशाबाबतची कार्यपद्धती.  
02/08/2010 INSPIRE PROGRAMME IMPLIMENTATION OF INSPIRE AWARD COMPONENT TIMELY SUBMISSION OF PROPOSALS FOR THE YEAR 2010-2011  
31/07/2010 Swine Flu Related  
24/07/2010 Centralised Admission System for Pune City. Bi-Focal XIth Standard Admission 2010-2011. Final General Merit List for All Category Candidates  
23/07/2010 Centralised Admission System for Pune City. Bi-Focal XIth Standard Admission 2010-2011.Time Table  
22/07/2010 Centralised Admission System for Pune City. Bi-Focal XIth Standard Admission 2010-2011.Pre General Merit List for All Category Candidates  
१७-०७-२०१० प्रसिद्धीपत्रक  
१७-०७-२०१० इ. १२ वी सायन्स शाखेची परीक्षा मराठी माध्यमातून देण्याबाबत  
१७-०७-२०१० इ. ११ वी प्रवेशासाठी क्रिडा सवलतीचे गुण देण्याबाबत  
१७-०७-२०१० इ. ११ वी प्रवेशासाठी क्रिडा सवलतीचे गुण देण्याबाबत - फॉर्मस  
१७-०७-२०१० इ. ११ वी प्रवेशासाठी क्रिडा सवलतीचे गुण देण्याबाबत  
१५-०७-२०१० इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन.२०१०-११ संभाव्य वेळापत्रक  
१५-०७-२०१० इ. ११ वी प्रवेश सन.२०१०-११  
१५-०७-२०१० इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश पद्धती सन.२०१०-११ प्रसिद्धीपत्रक